Tolga-Os Sparebank

TOLGA -OS SPAREBANK ANNENHÅNDSINTERESSER

Oversikt over indikativ interesse for kjøp og salg av Tolga – Os Sparebank egenkapitalbevis. Følg instruksene under for å registrere din interesse hos oss. Vi tar 0,3% i kurtasje (minst 350 kr) ved handel.

Unoterte verdipapir regnes som komplekse produkter. Dette innebærer økt risiko sammenlignet med verdipapir notert på børs. Den økte risikoen skyldes blant annet vanskeligere tilgang på informasjon om utsteder og generelt sett lavere omsetning, som kan gjøre det vanskeligere å få kjøpt/solgt verdipapiret til ønsket kurs. Mer informasjon om risiko ved finansielle instrumenter og unoterte verdipapir finner du her.

Merk: Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet på denne siden gjøres for egen risiko.

Sist omsatte

Utvikling

Grafen viser historiske kurser på transaksjoner foretatt hos Norne. Aksjene/egenkapitalbevisene /tegningsrettene kan ha blitt omsatt på andre kurser. Norne Securities bærer ikke noe ansvar for registrerte kurser.

Registrerte interesser

Listen under inneholder kun indikativ kjøp- og salgsinteresse som må bekreftes hos motpart før en eventuell handel. Norne Securities bærer ikke noe ansvar for registrerte kurser. Verdipapiret er ikke notert på noen børs eller regulert markedsplass og regnes derfor som et komplisert verdipapir. Aksjer og egenkapitalbevis kan ansees ikke som risikofrie.

Siste omsetninger

Oversikten er begrenset til siste omsetninger registrert hos Norne og kan således ikke legges til grunn som en fullstendig oversikt