Her finner du svarene på noen av våre mest stilte spørsmål

Lær mer om ord og uttrykk og våre mest stilte spørsmål

Ofte stillte spørsmål

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du en aksje, så betyr det at du kjøper en andel av selskapet. Verdien av en aksje er verdien av fremtidige utbetalinger fra selskapet til aksjeeierne.
Du kan legge inn dine ordre 24 timer i døgnet, men utførelsen vil kun skje i den aktuelle børs’ åpningstid. For Oslo Børs gjelder åpningstidene kl 09.00-16.25 mandag til fredag.

Hos Norne kan man handle aksjer på en standard VPS konto, ASK konto eller fondskonto.

Norne Standard For å logge deg på Norne Standard bruker personr. eller evt. org.nr. som brukernavn. Du vil hver gang du logger deg på motta en engangskode på SMS. Første gang du logger deg på må du selv velge deg et passord. Velg linken for førstegangspålogging i påloggingsvinduet når du skal inn på Norne Standard første gang.

Nettkunder vil få opprettet ny VPS-konto for handel på Oslo Børs, og kan derfor ikke bruke sin eksisterende VPS-konto fra andre banker og meglerhus. Ønsker du å overføre aksjer fra en annen VPS-konto til din konto hos Norne Securities  fyll ut overføringsskjemaet for norske verdipapirer.

Kurtasje er prisen du betaler for å kjøpe eller selge en aksje eller andre verdipapir.

Kurtasjen du betaler avhenger av hvor store beløp du handler for, hvor ofte du handler og hvilken kurtasjeklasse du tilhører. Kurtasjen er enten et minimumsbeløp (minstekurtasje) eller prosentsats av handelsbeløpet. Du betaler minstekurtasje så lenge prosentsatsen av handelsbeløpet er mindre enn minstekurtasjen.

Se prisene våre i prislisten.

Stop loss er en ordrefunksjon som gir deg mulighet til å definere vilkår for at din ordre skal legges i markedet. En stop loss ordre kan være hensiktsmessig dersom du ikke har anledning til å følge aktivt med på markedet, og du ønsker å selge aksjer du eier hvis aksjen skulle falle til et visst nivå.

En Stop loss-ordre legges inn på følgende måte:

  • Fyll inn hvor mange aksjer du vil selge i feltet «Antall» 
  • Fyll ut hvilken kurs i «Limit»-feltet. 
  • Kryss av boksen «Stop loss?» 
  • Legg inn kursen som bestemmer når ordren skal aktiveres i feltet Stop loss. Ved salg må verdien i feltet «Stop loss» feltet være høyere enn verdien i «Limit» feltet. 

NB! Husk å velge hvor lenge ordren skal være gyldig i «Gyldighet» feltet. Observer at ordren slettes når datoen for gyldighet er forbigått.

Hvis kursen på aksjena faller ned til kursen du har lagt i «Stop loss» feltet vil ordren sendes til børsen. Stop loss ordre er således i realiteten en inaktiv ordre som aktiveres når dine vilkår inntreffes. 

Vær oppmerksom på at Stop loss-ordre innebærer betydelig risiko i aksjer med begrenset likviditet. Det eksisterer flere eksempler på at aksjer er «ufrivillig» solgt betydelig ned i aksjekurs fordi volumet bak en stop-loss ordre har skapt et sterkt salgspress. Dette er også årsaken til at det er lagt sperrer på hvor langt fra sist omsatt kurs det kan legges limit på en stop-loss ordre

Skjult  volum brukes i tilfeller der du ikke ønsker å vise hele din ordre i markedet. Dette kan være en god strategi i papirer der det er liten likviditet eller hvis du ønsker å selge et større volum enn de ordrene som normalt handles i aksjen.

Skjult volum  legges inn på følgende måte:

  • Fyll inn hvor mange aksjer du totalt vil kjøpe/selge i feltet «Antall» Legg inn ønsket limitkurs i «Limit» feltet.
  • Kryss av boksen «Skjult volum?»
  • Legg inn det antall aksjer som du ønsker å vise i markedet i feltet «Synlig volum»
  • Antall aksjer som kan benyttes som «Synlig volum» finner man i handelsløsningen under «Minimum synlig volum»

«Synlig volum» må tilsvare et gitt antall aksjer som blir satt og revidert av Oslo Børs hvert kvartal. Samlet sett så må ordren tilsvare ca. 10.000 kr.

Vær oppmerksom på at du mister plassen i køen i ordreboken for det gjeldende verdipapir hver gang det vises nye aksjer fra din ordre. Regler for skjult volum vil variere fra børs til børs internasjonalt.

Det finnes begrensninger på hvilken limit du kan legge på den enkelte ordre. Oslo Børs godtar ikke ordre med limit inn i sitt system som avviker mer enn 50% fra kurs sist omsatt.  Ordrer med limit som avviker mer enn 50% fra siste omsatt vil havne i et venteregister. Ordrene vil bli sendt på børs når avviket er mindre enn 50%

 

 

Å gå short betyr å selge aksjer man ikke eier. Hensikten med å gå short er å kjøpe aksjene tilbake senere og oppnå fortjeneste ved at kjøpskursen er lavere enn salgskursen. Den største risikoen i short er at aksjekursen stiger i stedet for å synke, slik at tilbakekjøpet blir dyrere enn salget. For å utføre short må kunden låne aksjer hos meglerforetaket.

Norne rapporterer til skattemyndighetene og du får med alle kostnader og tilbakeføringer i ferdigutfylt skattemelding. Eventuelle automatiske salg av fondsandeler for å dekke kostnader gir tap eller gevinst. Disse transaksjonene fremkommer i skattemeldingen som realisasjoner, med tilhørende lite fratrekk i skatt dersom tap, eller lite påslag i skatt dersom gevinst. 

ABC - Guide
Minileksikon for ord & uttrykk

Dersom et selskap har flere aksjeklasser, er A-aksjen normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjer er normalt ikke er stemmeberettigede.
En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du en aksje, så betyr det at du kjøper en andel av selskapet. Verdien av en aksje er verdien av fremtidige utbetalinger fra selskapet til aksjeeierne.
Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi.
En børsdag er en dag når Oslo Børs er åpen for kursnotering. Børsen har åpent hver dag bortsett fra helger og offisielle høytidsdager.
En investor som går ofte inn og ut av en aksje, ofte flere ganger per dag.
Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner, futures og forwards.
Redusere risikoen ved å spre investeringene på flere aksjer.
Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer som har mange likhetstrekk med aksjer. Hovedforskjellen fra aksjer er at Egenkapitalbevis ikke gir eierrett til selskapsformuen i den utstedende sparebank.
Utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt enkelte investorer.
En standardisert avtale mellom to parter om kjøp eller salg av en underliggende verdi (ofte råvarer eller ulike indekser) til en bestemt pris på en angitt dato. Futures er derivater. Se derivater.
En gruppe investorer som garanterer at en emisjon blir fulltegnet.
Den skatt som må betales av eventuell gevinst som oppstår ved salg av verdipapirer.
Når en primærinnsider kjøper eller selger verdipapirer.
En som har tilgang til opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet, og som er egnet til å påvirke kursen merkbart. Det er ikke lov å handle aksjer om man sitter med slike opplysninger (ulovlig innsidehandel). Da må man vente til informasjonen blir allment kjent eller ikke gjelder lenger. Se også primærinnsider.
Den høyeste pris en kjøper er villig til å betale for et verdipapir.
En institusjon som administrerer kontoen til eiere og utstedere av verdipapirer. Kontoføreren er gjerne en bank, fonds- eller aksjemegler som deltar i VPS.
Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer.
Grense for det høyeste du vil betale for en aksje eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved kjøps- eller salgsordre.
Begrepet brukes om et selskaps betalingsevne, men kan også beskrive graden av omsettelighet for eksempelvis en aksje. Om et marked sier man at det er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursene er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursene.
Antall utestående aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen. Kalles også ofte for børsverdi.
Personer som i ansettelsesforhold eller på annen måte normalt vil ha tilgang på innsideinformasjon før allmennheten får tilgang til den samme informasjonen, er underlagt spesielle bestemmelser når de vil kjøpe eller selge aksjer i det aktuelle selskapet. Disse defineres som primærinnsidere og er meldepliktige, dvs. at når de handler må dette meldes til markedet.
Bevis på at du har lånt ut penger til en bedrift, institusjon, staten el. Obligasjoner noteres på Oslo Børs.
Det finnes ulike typer opsjoner. En kjøpsopsjon innebærer retten, men ikke plikten, til å kjøpe et visst antall aksjer på et avtalt tidspunkt i fremtiden. Motsatt innebærer en salgs-opsjon retten, men ikke plikten, til å selge et visst antall aksjer på et avtalt tidspunkt. Opsjoner er derivater. Se derivater.
For at en aksjehandel skal inngås, må kjøper og selger være enige om prisen. Dybden beskriver kjøps- og salgsordre som er lagt inn, men som ikke matcher hverandre.
Etterspørselen etter aksjer er større enn antallet som skal selges eller utstedes, noe som kan føre til at ikke alle investorer får kjøpe så mange aksjer som de ønsker.
Person i styre, ledelse eller andre i tilknytning til et børsnotert selskap som er underlagt visse krav knyttet til handel og rapportering av handel.
Informasjonsdokument utarbeidet av selskapet, ofte i samarbeid med tilrettelegger, når det inviteres til kjøp av aksjer. Gir grundige opplysninger om blant annet selskapet og hva pengene skal brukes til.
Den verdien aksjen lyder på første gang den utstedes. Kalles også pari eller nominell verdi. Hvis du multipliserer denne med antall aksjer kommer du frem til selskapets samlede aksjekapital.
Den laveste pris en selger er villig til å selge en aksje for.
Salg av lånte aksjer, hvor intensjonen er å kjøpe aksjene tilbake på et lavere nivå enn man solgte dem. Lånerenforplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom. Det er egne regler for shortsalg av verdipapirer.
Gjennomføres i handelssystemet fra kl. 16.25. Det innebærer at alle som er interessert i å handle et bestemt papir legger inn sine ordre på dette papiret fra kl 16.20 når den automatiske handelen stanser og frem til sluttauksjon går ut kl 16.25. Ut fra resultatet av auksjonen fastsettes så sluttkurser for alle papirer og indekser.
Bevis som sendes fra megleren til den som har kjøpt eller solgt verdipapirer.
Det motsatte av splitt. En sammenslåing av «gamle» aksjertil en ny aksje.
En oppdeling slik at en «gammel» aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende (nominelle) verdi blir lik den «gamle» aksjens pålydende.Selskapets aksjekapital blir derfor den samme.
Differansen mellom beste kjøper- og selgerkurs, og en god indikator på likviditet. Jo lavere spread, jo lavere indirekte handlekostnad for investor. Lav spread øker sannsynligheten for omsetning.
En salgsordre investorer bruker for å begrense tap når kursen faller. Når kursen går lavere enn et bestemt nivå, trer salgsordren i kraft.
En oversikt over den viktigste informasjonen knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Se prospekt.
Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. Mens tegningsperioden pågår er tegningsretten et verdipapir i seg selv.
Aksjer som ikke er notert på børs eller regulert markedsplass. Unoterte aksjer kan være notert i det man kaller for «gråmarkedet» eller OTC-listen. Listen for unoterte aksjer lages av Verdipapirforetakenes Forbund og finnes på internett: www.vpff.no
Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.
Et selskaps generalforsamling kan vedta at utbyttet skal kunne gis som aksjer i stedet for kontanter.
Betegnelse på at en aksjes innflytelse reduseres når totalt antall aksjer øker i en kapitalutvidelse. For å opprettholde sin innflytelse i selskapet må man delta i kapitalutvidelsen med tilsvarende andel som man eier fra før.
Fellesbetegnelse for blant annet aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og derivater.
En aksjeeiers konto i VPS. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.
Sentralt dataregister for registrering av eierforhold i bl.a. alle børsnoterte verdipapirer.
I aksjemarkedet betegner uttrykket graden av svingninger i aksjekurser. Uttrykket brukes også innen eksempelvis opsjons- og obligasjonsmarkedet.
Warrants er kjøpsopsjoner med lang løpetid (normalt over 1 år). Disse (til forskjell fra standardiserte opsjoner) utstedes ikke av børsen hvor de er notert/handles, men av finansielle institusjoner som f.eks. banker/ meglerhus.
Førbørshandel gjennomføres i handelssystemet fra kl.08.15. Det innebærer at alle som er interessert i å handleet bestemt papir legger inn sine ordre i dette papiret i løpet av 45 minutter etter kl. 08.15. Kl. 09.00 gjennomføres selve auksjonen, basert på innmeldt interesse. Etter hvert som åpningsauksjonen gjennomføres, starter kontinuerlig handel i verdipapirene.

Spørsmål og svar om Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en skattemessig håndtering av aksjefond og aksjer som gir privatpersoner mulighet til å forskyve beskatning frem i tid. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning.

Aksjesparekonto har vært tilgjengelig siden 01.09.2017

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.
Det er det lagt opp til at du enkelt skal kunne flytte aksjesparekonto mellom tilbyderne av aksjesparekonti. Du bestiller selv flytting av ASK i handelsportalen.

Før du tar ASK konto i bruk, må du innbetale klientmidler til vår klientkonto 3624.27.98605 hvis du skal kjøpe nye aksjer. Se informasjon ved «Innskudd til aksjehandel» i handelsportalen.

Etter åpning av aksjesparekonto kan du sette inn kontanter. Disse kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer eller i aksjefond, og ved salg vil gevinst og tap belastes kontoen direkte uten at du skattlegges. Kontantinnskudd på konto som ikke investeres vil ikke bli rentebærende.

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 120 000 kroner. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning. Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn.

Skattesats lik alminnelig inntekt 22 % – oppjustert med en faktor på 1,6
For 2022 er skatten altså  35,2 %

 For eksempel:

Et uttak på 100 kroner (etter skjerming) oppjusteres 1,6 = 160 kroner. Dette beskattes deretter med 22 %. Reell skattebelastning blir dermed 35,2% 

Dersom aksjer står på en aksjesparekonto, blir utbytte overført til aksjesparekonto og vil ikke gå til bankkonto automatisk.
Oppgjørsdager (antall dager fra en ordre er registrert av kunde, til oppgjøret krediteres konto) for en fondshandel varierer fra forvalter til forvalter, og kan variere fra 2-7 dager. Grunnen til at noen forvaltere har så lang oppgjørstid er at forvalterne er hjemmehørende i utlandet, og at ulike tidssoner og oppgjørstid mot forvalterne forsinker prosessen. Penger går til din aksjesparekonto, og du kan da ta dem ut til din bankkonto.
Aksjeoppgjøret vil skje 2 handledager etter at en handel er gjennomført, og det er først da at pengene for salget vil bli bokført mot aksjesparekonto. For å få pengene til bankkonto, må du be om et uttak fra ASK konto. Se informasjon ved «Uttak» i handelsportalen. Utbetaling i handelsløsningen. Det blir utbetalt ila 1- 2 virkedager.
IPS kan ikke flyttes til Aksjesparekonto.
Flytter du aksjesparekontoen fra en tilbyder til en annen tilbyder vil det ikke utløses skatt.
Ja, intensjonen med ASK er at du skal kunne spare langsiktig i aksjer og aksjefond. Du kan ta ut innskuddene dine fra ASK når du måtte ønske, uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du blir skattlagt. Men det er ingen begrensninger i seg selv på å ta ut midler fra kontoen. Vær oppmerksom på at etter loven opptjenes det ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen.
Ja, du kan når som helst si opp kontoen. I så fall vil dette bli regnet som realisasjon.
Nei ordningen gjelder ikke for unoterte aksjer, ei heller de som er registrert på Euronext Growth market. Aksjer på Euronext Expand kan overføres til ASK.
Aksjene blir flyttet til din aksjesparekonto etter FIFU prinsippet, Dvs at de du først kjøpte flyttes først. Dersom du kun flytter 50% av aksjene dine i et selskap blir de inngangsverdiene/kostpris du hadde på de første kjøpene flyttet til ASK.
Det er ikke tillatt å gjøre delvis flytting av beholdninger mellom aksjesparekontoer. Man kan kun flytte hele aksjesparekontoen til en annen aksjesparekonto uten å utløse beskatning.