Drangedal Sparebank – Emisjon

I perioden 8.november -24 november gjennomfører Drangedal Sparebank en garantert fortrinnsrettsemisjon. Banken utsteder 650 000 egenkapitalbevis til kurs 106 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre investorer.

VPS-konto: Tegning i emisjonen kan kun gjøres på ordinær verdipapirkonto («VPS-konto»). Aksjesparekonto kan ikke benyttes.

Omsetning av tegningsretter:

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter bes du ta kontakt med Norne Securities ved Jaspal Virdee. Tlf: 55 55 91 64 / epost: egenkapitalbevis@norne.no). Personer som ønsker å omsette tegningsretter må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities via Drangedal Sparebank. Dette kan gjøres enten i nettbanken til Drangedal Sparebank, ved å besøke www.norne.no, eller hos en bankrådgiver i Drangedal Sparebank.

Legitimasjonskontroll:

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i emisjonen. Legitimasjonskontroll og hvitvaskingskontroll gjennomføres samtidig med elektronisk tegning. For tegnere som benytter manuell tegningsblankett benyttes skjema for legitimasjonskontroll som er vedlagt prospektet.

Informasjon elektronisk tegning:

Privatpersoner og foretak har anledning til å tegne egenkapitalbevis via denne elektroniske tegningslinken. Tegningen må gjennomføres før 24. november 2021 kl. 15:00

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett:

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 2 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter sammen med utfylt skjema for legitimasjonskontroll må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15:00 norsk tid den 24. november 2021 på følgende e-post eller adresser:

Drangedal Sparebank

Strandgata 8, 3750 Drangedal

E-post: ekbevis@drangedalsparebank.no

Telefon: 35 99 74 00

Norne Securities AS

Postboks 7801, 5020 Bergen

E-post: emisjoner@norne.no

Telefon: 55 55 91 30