Personvernerklæring for Norne Securities AS

Denne personvernerklæringen for Norne Securities AS redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av selskapet gjennom dette webområdet.

Vi ønsker at du skal følge deg trygg på at gjeldende lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjonen vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jf personopplysningsloven § 2 nr 7.

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjema. I stedet henviser vi deg til å fylle ut et utskrevet eksemplar av skjemaet. Den utskriftsvennlige versjonen kan man finne ved å klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på første siden.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan Norne Securities AS behandler eventuelle personopplysninger du oppgir til selskapet, kan du henvendelse deg til Norne Securities AS på telefon 55 55 91 30.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Norne Securities AS er eier av informasjonen som samles inn, og er behandlingsansvarlig jf personopplysningsloven § 2 nr 4-5. Det er den enkelte områdesjef som er behandlingsansvarlig.

Formål med innsamling av personopplysninger

De innsamlede opplysningene gjør Norne Securities AS i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt inn din henvendelse på papir.

Opplysningene vil bare bli brukt til saksbehandling for det formål henvendelsen gjelder.

Sensitive personopplysninger

Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Sensitive personopplysninger kan for eksempel være opplysninger knyttet til etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger og/eller medlemskap i foreninger (jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8). Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes per post. Informasjon om dette gis i skjermdialogene.

Innsamling, behandling, lagring og videreformidling av personopplysninger

Personopplysninger i forbindelse med en spesifikk sak er bare tilgjengelig for:

    • saksbehandlere i selskapet som er involvert i saken
    • ansatte i selskapet som er involvert i saken
    • teknisk støttemannskap i selskapet, dersom tekniske vanskeligheter dukker opp i behandlingssystemene

Dersom selskapet har behov for å henvise saken til et annet selskap eller offentlig myndighet, vil den personen det gjelder bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningene dersom slik overføring ikke følger av lovpålagt informasjonsplikt overfor offentlige myndigheter eller spesifikt overfor Oslo Børs (jfr. LOV 2007-06-29 nr. 74: Lov om regulerte markeder (børsloven) )

Informasjonssystemer og teknologianvendelse

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin, selskapets- og databehandlers tjener(e) transporteres over en sikret linje (HTTPS/SSL).

Våre informasjonssystemer er tilrettelagt for å håndtere personopplysninger jf personopplysningsloven § 8 (ikke-sensitive personopplysninger).

Rett til innsyn i, og endring/ sletting av personopplysninger

Hvis du ønsker innsyn i de opplysningene som selskapet har lagret om deg, kan du henvendelse deg til den Norne Securities som behandler den saken som opplysningene er avgitt i forbindelse med. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes såfremt Norne Securities AS ikke er lovpålagt å arkivere opplysningene du har gitt.