Norne Rente September

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Rente falt med 0,5% og ned 4% hittil i år. Løpende rente i fondet er 5,1 %.
Vi ser både at rentene steg i september, og at kredittpåslagene (også en indikator for økonomisk stress) steg gjennom september. De norske pengemarkedsrentene kom opp med renteøkningen fra Norges Bank den 22. september på 50 basispunkt. I norske lange renter var det relativt liten endring, men i USA så vi at 10-åringen kom opp fra ca. 3,2% tidlig i august til nærmere 4% mot slutten av oktober.

USAs sentralbank satte også opp renten, FED med 75 basispunkt den 20. september.
Selv om vi har sett svak avkastning i mange renteprodukter -særlig i produkter med lang rentebinding, men også de med moderat kredittrisiko – ser vi nå attraktive løpende rentenivåer i mange produkter. Nordisk IG-fond har vel 5% løpende rente. Også fond med rentebinding gir nå en løpende rente opp mot og over 5%. Vi er forsiktig med høyrenteprodukter i dag, men her er yieldnivåene gjerne 8-9%.


Vi har fått mange renteøkninger, og selv om vi har noen igjen, ser vi nå konturene av en rentetopp. Det ventes at FED i USA skal sette renten opp mot 4,5%, altså 1,25-1,5 prosentpoeng til. Norges Bank derimot, kan gjerne nøye seg med en til to renteøkninger til, og en styringsrente på ca. 3% (2,25% nå)
Det meste av «reprisingen» av rentemarkedet tror vi dermed er bak oss, og i Norne Rente får man nå en god løpende avkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.