Fondets utvikling

Norne Rente Februar

Norne Rente var opp 0,2% i januar

Den siste måneden

Norne Rente var opp hele 0,2% i januar, og hittil i år er fondet opp 0,7%.  

Norne Rente har lite rentedurasjon, og med den kraftige renteoppgangen i den lange renten, ser vi at fond med lang rentebinding (=durasjon), har gjort det svakt. Våre fond, blant de Holberg Obligasjon Norden og Alfred Berg Nordic IG, har lav rentedurasjon, og de er opp ca. 0,4% hittil i år, og rundt 0,1% i februar.

De beste fondene er imidlertid Storebrand Kreditt, Alfred Berg Income og Ansvarlig Kapital, de to førstnevnte er opp ca. 1,3% i år, og hhv. 0,54 og 0,64% i februar, mens AB Ansvarlig Kapital er opp ca. 1,5% hittil i år, halvparten av dette i februar.

Vi antar at rentene vil stige ytterligere herfra, men vi tror sentralbankene vil legge vekt på å holde renteoppgangen under kontroll, og blant annet med markedsoperasjoner begrense volatiliteten og en destabiliserende renteoppgang. Vi er imidlertid veldig komfortable med å holde rentebindingen så kort som mulig, og heller ta noe kredittrisiko.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

  • Holberg
  • SKAGEN
  • DNB Asset Management
  • ODIN
  • Eika Kapitalforvaltning
  • Alfred Berg
Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.