Norne Rente – Desember

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Rente var opp 0,3% i november og er opp hele 5,6% siden oppstart.

Kredittpåslagene, som har falt kraftig siden april, var mer eller mindre stabile gjennom desember. I Europa så vi litt oppgang, etter at de gjennom november falt til et lavere nivå enn noen gang etter Finanskrisen i 2008.

Sentralbankenes styringsrenter er svært lave, og det er også de lange obligasjonsrentene. De fleste forventer at styringsrentene vil holdes svært lave ut 2021 og lengre. Dermed vil avkastningen i sikre obligasjon- og renteporteføljer bli veldig moderat – i overskuelig fremtid.

I Norne Rente bruker vi i utstrakt grad nordiske Investment Grade porteføljer. Investment Grade er en betegnelse som brukes om de sikreste selskapsobligasjonene, og vi ser at vi fortsatt får et fornuftig påslag i disse porteføljene. Løpende rente i DNB Nordic High Yield, en av fondene i Norne Rente, er f.eks. fortsatt over 2%, og det vanskelig å finne tilsvarende norske og internasjonale IG-porteføljer med tilsvarende løpende avkastning, nær sagt uansett rentebinding.

I Norne Rente har vi nytt godt av inngangen i kredittpåslag som vi har sett siden april. Avkastningen i fjor, selv om fondet var operativt kun i 8 måneder av året, er høy i forhold til det vi kan forvente fremover. Vi vil bli veldig fornøyde om vi greier under halvparten i år, og om fondet skulle ende på en avkastning mellom 2 og 3%.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.