Norne Rente August

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Rente var uendret i august, og er ned 3,6% hittil i år. Slik sett har det vært et litt skuffende år for Norne Rente.

Samtidig har det vært et år der balanserte porteføljer har hatt et veldig svakt år. Oljefondet og Folketrygdfondet tapte 7-9% på sin obligasjonsportefølje i 2. halvår, og dette er historisk dårlige tall. Grunnen til at obligasjonsavkastningen er såpass dårlig er at vi har både kraftig renteoppgang i den lange enden og oppgang i kredittpåslagene.

Norne Rente har per i dag lite eksponering mot lang rentedurasjon eller rentebinding. Men vi har vært eksponert mot oppgang i kredittpåslagene som vi har sett selv for de solide selskapene fondene har investert i. Fordelen med dette er at den løpende renten i Norne Rente og de underliggende fondene nå har kommet opp. Denne renten er den avkastningen vi kan påregne de neste tolv månedene om vi ikke ser endringer i hverken markedsrente eller kredittpåslag fra i dag. Vi ser blant annet at Alfred Berg Nordic IG har en effektiv rente nå på 5%, noe som innebærer en dobling fra nivåene fra et år tilbake. Noe av dette er økning av et generelt rentenivå, og noe er kredittpåslagene.

Sikre obligasjonsinvesteringer vil være skjermet fra en større nedsmelting i økonomien, men vi vil ikke være skjermet fra høyere kredittpåslag i det korte bildet. Da blir imidlertid disse fondene enda mer attraktive, og allerede nå er de meget konkurransedyktige. Etter hvert som sentralbankene lykkes i å få inflasjon og vekst ned, må vi også vurdere lengre rentevarighet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.