Fondets utvikling

Norne Kombinasjon Mai

Den siste måneden

Norne Kombi 20

Norne Kombi 20 falt med 0,6% i mai, og er ned 4,3% hittil i år Norne Kombi 20, som har 20% aksjeandel, har en avkastning hittil i år som reflekterer svak avkastning i aksjemarkedet, men også svak avkastning i rentemarkedet, der spesielt påslagene på nordiske sikrere obligasjoner har kommet en del ut. I high yield segmentet ser vi faktisk mer moderat utgang av kredittspreadene.

Men dette betyr at 80% av Norne Kombi 20 nå har betydelig høyere løpende rente, og vi tror på en bedre utvikling for fondet fremover.

Norne Kombi 50

Norne Kombi 50 falt med 0,3% i mai, og er ned 6,2% hittil i år. Som Norne Kombi 20 er Kombi 50 preget av at både aksjer og nordiske obligasjoner med lav rentedurasjon har hatt en svak utvikling. Lengre rentedurasjon har gjort det enda svakere, men kom faktisk litt tilbake i mai. Markedene sliter med å sende de lange rentene både her hjemme og ute over 2,5-3%, og dette kan være et tegn på at  finansmarkedene tror dette er „rentetoppen“ denne gangen. Da framstår lengre rentedurasjon som attraktivt, men også den løpende avkastningen i Norne Rente og rentedelen av kombinasjonsfondene på 4%+

Norne Kombi 80

Norne Kombi 80 steg faktisk med 0,2% i mai, men er ned 10,9% hittil i år. Fondet var med det, det eneste som steg i mai. Hovedgrunnen til at dette fondet steg er at kombinasjonsfondene har litt mer eksponering mot Norge gjennom fondet Norne Aksje Norge i sin aksjeportefølje – dette fondet var opp 1,5% i mai.

Fremover er vi avventende, men ikke nødvendigvis svært negativ til aksjemarkedet. Vi mener at man må forvente volatilitet, men foreløpig er det uklart når og hvor hurtig den ekstremt høye prisveksten kommer ned, og hvor mye sentralbankene må heve rentene for å få bukt med både et veldig stramt arbeidsmarked og høy prisvekst. Men investorene og finansmarkedene synes å ha priset inn disse bekymringene, og da kan også hyggelige overraskelser gi lettelsesrally i aksjemarkedet.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.