Fondets utvikling

Norne Kombinasjon April

Den siste måneden

Norne Rente falt steg med 0,1% i april, men er ned 1,5% hittil i år

Aksjemarkedet faller delvis fordi rentene også stiger. I april ser vi at porteføljer med sikre statsobligasjoner med løpetid faller mer enn aksjemarkedet. Dermed får man ikke den beskyttelsen man gjerne håper på i lange obligasjoner ved svakere utsikter og fallende aksjemarked.

Vi har også sett moderat utgang i kredittpåslagene, samtidig er faktisk High Yield fond blant de aller beste aktivaklassene hittil i år. Norske høyrentefond er opp både i april og hittil i år, og dette er nok en refleksjon av høye løpende rentenivå, men også at mange av høyrenteobligasjonene utstedes innenfor sykliske bransjer, som foreløpig har hatt det bra etter den sterke råvareprisoppgangen. Norne Rente har litt høyrentefond, men flest nordisk IG-fond, som hadde en grei måned. Norne Rente har relativt lite eksponering i fond med rentedurasjon, og dette gjør at fondet kunne levere en avkastning over 0 i april.

Norne Kombinasjon

  • Norne Kombinasjon 20 falt 0,3% i april og er ned 3,7% hittil i år
  • Norne Kombinasjon 50 falt 0,8% i april og fondet er ned 6,0% hittil i år.
  • Norne Kombinasjon 80 falt 1,7% i april og fondet er ned 11,1% hittil i år.

Kombinasjonsfondene falt med aksjeandelen i april, samtidig hadde rentedelen av kombinasjonsfondene en litt svakere utvikling enn Norne Rente, da det ikke er høyrentefond rentedelen av disse porteføljene. Høyrentefondene fra Vibrand og Alfred Berg var opp ca. 1% i april. Vanligvis får man bedre beskyttelse og mindre samvariasjon i lav risiko renteprodukter enn man har fått i år i kombinasjonsfondene, men den gode nyheten er at de løpende rentenivåene i renteporteføljene er mye mer attraktiv nå, samtidig som aksjemarkedene er mye rimeligere.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.