Norne Aksje September

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Aksje hadde en nedgang i september og falt med 5,4%, mot referanseindeksens fall på 4,1%. Hittil i år er fondet opp 11,7% og dette er nå et stykke bak referanseindeksen, som er opp 14,1%.

Alle de globale fondene presterte svakere enn den globale indeksen i september, Skagen Global og REQ Global Compounders var ned ca. 5-5,2%, mens KLP AksjeGlobal Indeks II og Aksje. Fremvoksende Økonomier Indeks var ned ca. 4,1%. Indeksen var ned 3,4%. REQ-fondet er kraftig foran indeks hittil i år, mens vekstmarkedene dessverre har vært svake, ned 7% hittil i år.

I Norden så vi at særlig Odin Norden og Alfred Berg Nordic Small Cap ESG gjorde det svakt i september, med en nedgang på over 9%. Holberg Norden var på den andre siden ned 4,7%, omtrent en prosent bedre enn referanseindeksen. Hittil i år ligger likevel Odin Norden og Holberg Norden omtrent likt på 16,1 og 16,4%, mot referanseindeksens 15,9%. Alfred Berg Nordic ESG Small Cap har på den andre siden negativ avkastning hittil i år. Norne Aksje Norge, som også inngår i porteføljen med en liten post, var opp ca. 0,1% i september.

Vi har vært bekymret over at aksjer har vært litt dyre. Det er imidlertid verdt å merke seg at inntjeningsestimatene har steget veldig kraftig gjennom året. Per i dag er det mange bekymringer som står uløste, og man frykter at løpske energipriser, politisk uenighet og krise i boligbyggesektoren i Kina skal slå beina under videre ekspansjon. Dermed er vi i en korreksjonsmodus i markedene. Vi tror ikke at vi står foran en større nedtur, men det er viktig å være forberedt på at vi vil se mer volatile markeder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.