Norne Aksje Oktober

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Aksje steg med over 2,9% i oktober, og er opp hele 14,9% hittil i år. Referanseindeksen var opp 1,7% i oktober og er opp 16% hittil i år.

Den globale indeksen steg i oktober, opp 2,1%, men de fleste globale fondene våre var opp mye mer. Best var Skagen Global med en oppgang på hele 4,9%, REQ Global Compounders var opp 3,8%. Vekstmarkedene har vært svake, og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I falt tilbake 2,4%. Skagen Global er best siden årsskiftet med en oppgang på over 26%. KLP Fremvoksende markeder er ned 2,6% i år, etter at fremvoksende markeder har opplevd motvind, særlig over sommeren i år.

Av de nordiske fondene var Alfred Berg Nordic Small Cap ESG best med en oppgang på 4,1% i oktober, mot den nordiske referanseindeksens 2,3%. Alle de nordiske fondene var bedre enn referanseindeksen denne måneden. Siden årsskiftet er Holberg Norden best med en oppgang på 20%, mens Alfred Berg Nordic Small Cap ESG er relativt svakt hittil i år, kun opp 3,7%. Referanseindeksen er opp 18,5%.

Aksjemarkedene er relativt høyt priset, men et veldig godt momentum i inntjeningsestimatene gjør at vi tror at aksjemarkedene vil holde seg høye ut året. Inflasjon er en bekymring, men mange råvarepriser synes å ha toppet ut, noe som kan virke positivt på både sentiment og inntjeningen til en rekke aksjer og sektorer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.