Norne Aksje Oktober

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Aksje steg med 1,4% og er ned 15,1% hittil i år. Dette var litt skuffende sammenlignet med referanseindeksen som var opp 2,8% og er ned 10,3% hittil i år.

Globale aksjer omregnet i norske kroner steg med 2,5%, mens nordiske aksjer steg med 3,3%. Aksjer i fremvoksende økonomier falt faktisk sterkt i oktober, ned hele 7,4%.  Grunnen til at vi leverer svakere avkastning enn referanseindeksen i oktober skyldes at vi har 14% prosent i KLP Aksje Fremvoksende Økonomier, mens referanseindeksen har kun globale og nordiske aksjer. Vi ser at fremvoksende økonomier leverer bedre avkastning i november – opp nesten 5% mot verdensindeksen (i NOK) som er ned over 2%.

Vi tror aksjemarkedet kan få en grei årsavslutning. Vi ser at også 3. kvartalsrapporteringen jevnt over har jevnt over vært bedre enn mange har fryktet, og et sterkt fall i forventet og rapportert inntjening får vi ikke i år. Et unntak har vært de store amerikanske børslokomotivene, de såkalte FAANG-aksjene. De har skuffet og er ned nesten 50% hittil i år. Vekstaksjer står for det aller meste av nedgraderinger av inntjeningsestimat.

Samtidig har den amerikanske sentralbanken økt rentene kraftig, men er ennå ikke ferdig. For at inflasjonen skal komme ned, må aktiviteten bremse opp, og vi må se mindre press i arbeidsmarkedet. Dette vil gi svakere veksttall og svakere inntjening til børsnoterte selskap. Det betyr at vi må leve med aksjemarkedsvolatilitet utover i 2023 også. Men det betyr ikke at både gode og rimelige enkeltselskap (for aktive forvaltere) og enkelte markeder (geografier og sektorer) allerede nå kan være gode kjøp. For langsiktig sparing i f.eks. spareavtaler kan dette være et godt tidspunkt å starte sparingen på.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.