Norne Aksje november

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Hittil i år er fondet opp hele 18,8% mot referanseindeksens 20,1% .
Den norske kronen svekket seg sterkt gjennom november, spesielt fordi oljeprisen falt med 13 USD/fatet gjennom måneden. Men en svakere krone betyr også bedre avkastning på de usikrede aksjefondene internasjonalt!


Mange av fondene hadde en svært god måned i november. Best var faktisk KLPs usikrede globale indeksfond «Mer Samfunnsansvar», med en oppgang på 4,8%, det samme som Skagen Global. REQ Global Compounders var opp 4%. Alle var dermed noe svakere enn indeksen, som var opp 5% i november. KLP AksjeFremvoksende Økonomier Indeks var også opp 4%, mens Norne Aksje Norge, som den norske indeksen, var ned ca. 1%.


De nordiske fondene var litt svakere enn de globale. Alfred Berg Nordic Small Cap ESG var best, opp 4% etterfulgt av Odin Norden, opp 3,5%, mens Holberg Norden hadde en svakere måned, opp «kun» 1,25%.
Vi er inne i den siste måneden i et veldig bra børsår. Vanligvis blir desember en bra måned, men verden preges av mange risikofaktorer: Omikron, Kina og boligsektoren, inflasjon og innstramming av pengepolitiske stimulanser, samt generell geopolitikk. «Bull markets climb a wall of worry» sies det, og når himmelen er skyfri, er «utfallsrommet skjevt på nedsiden», som vi liker å si: Det kan ikke bli mindre skyer! Likevel vil vi mane til forsiktighet på terskelen av et nytt år. De siste to årene bør ikke være retningsgivende for forventningene våre fremover!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.