Norne Aksje Mars

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Referanseindeksen var opp 1,7% i mars og 3,7% hittil i år.

I mars steg Oslo Børs med 5,1 prosent (OSEBX), mens det nordiske markedet var opp knapt 2%. Globale aksjer i NOK var opp 1,8%, mens vekstmarkedsaksjer faktisk var ned 3%. Oslo Børs er faktisk opp nesten 9% hittil i år, mens amerikanske aksjer (i NOK) er opp 5,4%. Aksjer i vekstmarkedene, som var opp 9% i februar, er nå opp kun 1,5%. Globale aksjer i NOK er opp 4,2%.

Av våre fond var både Skagen Global, Odin Global og Alfred Berg Nordic Gambak opp mellom 2 og 3%, mens Holberg Norden var beste fond med en oppgang på 3,3%. Alfred Berg Nordic Small Cap ESG hadde en nedadgående måned med et fall på 2,6%. KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks var også noe relativt svak.

Det som har løftet norske aksjer er nok først og fremst fokuset på råvarepriser og sykliske aksjer. Råvareaksjer som Norsk Hydro og Yara har hatt en god start på året.

Oljeprisen flatet noe ut i mars og falt, men er siden bunnen i april fjor fortsatt opp over 200 prosent. Sammen med finans og shippingaksjene har oljeprisene bidratt til oppgang på Oslo Børs.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.