Fondets utvikling

Norne Aksje Mai

Den siste måneden

Norne Aksje steg 2,1% i mai og er opp 9,6% hittil i år. Referanseindeksen var opp 2,4% i mai og er opp 8,2% hittil i år.

Igjen var det de nordiske fondene som trakk opp, Odin Norden hadde en oppgang på 2,9%, mens Alfred Berg Nordic ESG Small Cap var opp 2,8%. KLP AksjeGlobal . Mer Samfunnsansvar var også opp 2,7% i måneden.

Siden årsskiftet har Holberg Norden gjort det veldig bra, med en oppgang på over 16%. Vekstmarkedene har hatt en mer moderat start på året med en oppgang i underkant av 4%.

Etter svært sterk oppgang i aksjemarkedene både gjennom de 8 siste månedene i 2020 og hittil i år, er det kanskje grunnlag for å være litt forsiktig med å love videre oppgang. Samtidig er «driverne intakte» som vi liker å si. Alternativene – rentenivået og kredittpåslagene – er også veldig lave, en realrente i hele OECD-området på rundt -3% er ekstremt lavt, og tvinger investorene mot andre alternativer.

Og så lenge sentralbankene ikke engang vil snakke om å reversere de sterke stimulansene, samt at vi står midt i en kraftig økonomisk gjenhenting, kan faktisk aksjemarkedet gi grei avkastning.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

  • Holberg
  • SKAGEN
  • DNB Asset Management
  • ODIN
  • Eika Kapitalforvaltning
  • Alfred Berg
Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.