Norne Aksje desember

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

2021 ble et veldig bra år for Norne Aksje, som steg 20,1%. I desember steg Norne Aksje 1,1%. Referanseindeksen steg 1,8% og var opp 22,2% for hele 2021.

I desember var det igjen fremvoksende markeder relativt utfordrende, og KLP AksjeFremvoksende Markeder falt 2,7%. De globale aksjefondene var opp 1,1%-1,4% omtrent som referanseindeksen, MSCI World, som var opp 1,3%. For hele 2021 var Skagen Global det beste globale fondet, med en oppgang på hele 34%, mens indeksfondet for fremvoksende markeder falt 1,5%.

De nordiske fondene var opp mellom 1,4 og 3%, Holberg Norden var blant de beste med en oppgang på nesten 3%, og fondet var opp 25,2% i 2021, ikke langt unna Odin Norden. Alfred Berg Nordic Small CAP ESG var noe svakere enn referanseindeksen med en oppgang på knapt 10%. Den brede referanseindeksen, VINX Nordic, var opp ca. 23%.
For 2022 er vi betinget optimistiske, nordiske og globale aksjer er relativt dyre, samtidig er fortsatt rentene veldig lave, og veksten i 2022 ventes å bli veldig bra. Det vil nok imidlertid bli stor forskjell på aksjer og sektorer, og aktiv aksjeplukking kan gi god meravkastning i 2022!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.