Norne Aksje desember

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Aksje falt med 2,4% i desember, mens referanseindeksen falt med 3%. For hele 2022 var Norne Aksje ned 13,1%, mens referanseindeksen var ned 9,7%.

Den globale indeksen falt ca. 18% i 2022, mens vekstmarkedsindeksen falt 20% – i USD. Omregnet i norske kroner (usikret som de fleste av fondene våre er) falt den globale indeksen med rundt 9%, mens vekstmarkedene falt med 10,8%. Den nordiske indeksen var ned ca. 13%. Differansen skyldes naturligvis at den norske kronen svekket seg kraftig gjennom 2022.

Ved inngangen av 2023 er det jo nok av bekymringer. Inflasjonen – selv om den har kommet litt ned – er skyhøy, og mange ledende indikatorer peker mot resesjon i den globale økonomien. Forhåpentligvis får vi en økning i veksten i fremvoksende økonomier, noe som kan hjelpe veksten i verdensøkonomien som helhet.

Aksjemarkedene er mye rimeligere nå enn ved inngangen til 2022. Da var f.eks. den amerikanske børsen priset på 21-22x (P/E) og de globale markedene på ca. 20x. Nå er prisingen mer på linje med historisk snitt, 17x i USA og ca. 15x for MSCI World. Samtidig er alternativavkastningen i rentemarkedet også mye bedre.

Vi tror vi vil se svingninger også i 2023, om det blir et bra år eller ikke, avhenger av om man får inflasjonen ned uten at økonomiene må ta et skikkelig dypdykk i en kraftig resesjon. Noe inflasjon er bra for inntjeningen, og om sentralbankene vil bevilge seg litt tid ift. å få inflasjonen ned, vil dette kunne gi et greit år for aksjer. Men i dag er det viktig med moderate forventninger!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.