Norne Aksje – Desember

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Aksje steg med 3,8% i desember, og var med det opp hele 17,8% i 2020! Fondet var omtrent 1,5% bedre enn referanseindeksen i 2020.

Veldig hyggelig i fondets første hele leveår.

November ble en veldig god måned i aksjemarkedet, og det var to nordiske fond fra Alfred Berg som bidro mest i vår portefølje: Alfred Berg Nordic Gambak steg 7,8%, mens Alfred Berg Nordic Small Cap ESG steg 10,6%! I tillegg steg Odin Norge 6,5%. Globale fond og fond fra fremvoksende markeder steg noe mindre.

I forhold til utsiktene utover i 2021 ser vi både positive og mer negative faktorer. Det er svært positivt at vi har startet utrullingen av koronavaksiner i stor skala! Det vil imidlertid ta tid før vaksinasjonen begynner å monne ift. flokkimmunitet. Prisingen i aksjemarkedet gir ikke betydelig rom for skuffelser, mht. vekst og mht. inntjening i 2021. Samtidig er både finanspolitiske og pengepolitiske stimulanser på plass, og ingen planlegger f.eks. for renteøkninger i 2021.

Samtidig ser vi en betydelig «dualitet» i aksjemarkedet. Vi vet at miljøaksjene, «grønne» aksjer, hadde et svært bra år i 2020. På Oslo Børs steg de med ca. 80% i snitt! Disse aksjene er gjennomgående svært dyre, og mye av markedet minner om tidligere tiders «bobler».

Samtidig er store deler av den mer tradisjonelle børsen gunstig priset, med betydelig dividender og god underliggende løpende inntjening. Mange av driverne for de grønne vekstaksjene er imidlertid intakte også i 2021: Svært lave renter, behov for et grønt skifte, og rikelig med likviditet. Vi tror på en mindre forskjeller i avkastning i 2021.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.