Norne Aksje August

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Aksje falt med 3,3% i august, nøyaktig det samme som referanseindeksen. Hittil i år er Norne Aksje ned 14,4% mens referanseindeksen er ned 11,4%

Nordiske aksjer hadde en vanskelig måned i august, og var ned 6,6%, mens verdensindeksen i NOK var ned ca. 2%. Oslo Børs var til sammenligning ned 0,4%, i en måned der fokuset igjen var på energiprisene, og der f.eks. Equinor var opp nærmere 5%.

Vi ser at energiprisene og den geopolitiske usikkerheten gjør at aksjemarkedet kommer ned. Per i dag er markedet veldig usikker på hvor mye styringsrentene må opp for å stagge inflasjonen og et veldig stramt arbeidsmarked. Gjennom august har forventningene til renteoppgang steget sterkt, og vi ser også de lange rentene er opp en del. Dette rammer det nordiske markedet og vekstaksjer spesielt. Verdiaksjer fungerer bedre, men særlig de som da har eksponering mot høye olje- og gasspriser.

Vi tror dessverre markedsuroen vil fortsette i høst. Vi trenger klarhet i den uoversiktlige og veldig dramatiske situasjonen mht. energikrisen i Europa, og vi trenger nok også å se «rentetoppen» klarere. Inntjeningsestimatene til de børsnoterte selskapene er fortsatt sterke, og veksten i løpende priser er også veldig høy, men vi er usikre på hvor mye disse størrelsene vil rammes av stadig høyere renter. Det ligger en trygghet i å ha en veldiversifisert portefølje av kvalitetsselskap, og selv om porteføljen vil være utsatt for svingninger i det korte bildet, har vi tro på den langsiktige verdiutvikling i Norne Aksje. Men langsiktighet er viktig i aksjemarkedet i dag!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.