Norne Aksje April

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Den siste måneden

Norne Aksje falt med 1,8% i april, mens referanseindeksen var ned 1,1%. Hittil i år er fondet ned 11,4%, mens referanseindeksen er ned 9,2%-

Aksjemarkedet har vært svakt internasjonalt i år, og spesielt nordiske aksjer har falt betydelig. Den nordiske indeksen er ned 12,8% hittil i år, mens vekstmarkedsindeksen er ned 6,7%. Globale aksjer i NOK er ned 7,7%, mens Oslo Børs faktisk er opp 3,2% 

Det som trakk aksjemarkedet ned i april var først og fremst frykt for at den høye inflasjonen skulle føre til svært aggressiv tilstramming fra sentralbankene. I tillegg ser Ukraina-krigen ut til å bli langvarig og kostbar for verdensøkonomien. Covid-situasjonen i Kina ser øke problemene i leverandørkjedene, og kan dessverre øke prispresset og komponentmangelen som mange industrier sliter med, ytterligere.

På den positive siden må det igjen bemerkes at inntjeningsestimatene fortsatt stiger sterkt, et vitnesbyrd om at selskapene er tilpasningsdyktige. Med til dels kraftig fallende børskurser, ser vi dermed mye rimeligere børser nå, enn f.eks. ved årsskiftet. Samtidig ser vi også at rentene kommer opp, og mange rentepapirer og fond fremstår nå som mer attraktivt enn tidligere.

Skal aksjemarkedet gi god avkastning i år, er vi avhengig av at inflasjonen topper ut, og vi er avhengig av at sentralbankene er villig til å stramme inn gradvis, og ikke «få panikk» over de høye inflasjonstallene. Samtidig må sentralbankene stramme noe til, i USA er det p.t. to ledige jobber for hver arbeidsledig person.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap..

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.