Aksjemarkedet generelt –

….og spesielt noen sektorer møtte motvind i høstmåneden september. Likevel er de økonomiske utsiktene fremdeles gode!

Evergrande, det kinesiske eiendomsselskapet som har fått betalingsutfordringer, og bekymring rundt den kinesiske økonomien har preget avisoverskriftene. Samtidig har energi- sektoren stått i fokus. I USA ser vi at det er frykt for økt rente og usikkerhet rundt finanspolitikken.

Oslo Børs steg nesten 2%, drevet av sterke olje- og naturgasspriser, og ellers gode råvarepriser. Samtidig falt de fleste internasjonale børsene med rundt 4%. Børsen har hatt enkelte dager med kraftige fall, men, summa summarum: markedet er ikke særlig ned! Vaksinegraden stiger, husholdningene har generelt en robust økonomi og både bedrifter og myndigheter planlegger økte investeringer. 

En gang kinas rikeste mann

Grunnleggeren av Evergrande, HuiHui Ka Yan, var Asias rikeste mann. Hans formue er estimert til mer enn 10 milliarder dollar, ifølge Forbes. Eiendomsgiganten som eier Kinas største fotballag Guangzhou FC sliter nå med å dekke rentebetalingen på 300 milliarder dollar. Evergrande skylder angivelig penger til rundt 171 innenlandske banker og 121 andre finansforetak. Den siste tiden har vi sett kraftig fall i både obligasjons- og aksjekurser på selskapet, et fall som har spredd seg til både konkurrerende selskap og til high yield markedet i Kina generelt. Bloombergs Kina High Yield indeksen viste en yield på 14%-15% i september, og det er sammenfallende med nivået i mars 2020. Det er viktig for kinesiske myndigheter å håndtere dette, ikke bare mht. boligbyggerne og den stillingen de har i kinesisk økonomi, men særlig mht. de 1,5 mill. kineserne som har kjøpt en bolig av Evergrande, men ikke fått den levert. En konsekvens av mislighold vil føre til en såkalt ‘Credit Crunch’; mindre utlån fra banker til økonomien som helhet. Et slik slikt senario vil være svært dårlige nyheter for verdens nest største økonomi.

Energi –Forsyning & Forbruk

Flaskehalsproblemer og høye råvare- og energipriser fører til utfordringer for mange næringer. Russland bygger om sine egne reserver og sender mindre gass til Europa, mens Kina har instruert statlige energiselskaper om å lagre gass og bruke mer kull slik at de kan være forberedt for vinteren. I Storbritannia har man opplevd en slags «Brexit-bakrus» da en energikrise og en mangel på lastebilsjåfører har gitt knapphet og prisøkninger på særlig energi, men også en lang rekke med dagligvarer. Dette skjer i en tid hvor bidrag fra vind- og solenergi i Europa har vært betydelig lavere enn normalt, og dette utfordrer både forbrukere og vekst gjennom høyere energipriser. I kjølvannet av energimangel i store deler av verden, samt flere internasjonale kilders forventninger til langsiktig robust etterspørsel etter olje, så steg den amerikanske råoljen med hele 10 prosent i løpet av måneden.

Renten påvirker det meste

Blant månedens viktigste hendelse var sentralbankmøtene i Norge, USA og Storbritannia. Norges Bank satte opp styringsrenten til 0,25 prosent for første gang siden pandemien traff landet for halvannet år siden. Det reflekterer at norsk økonomi allerede har kommet langt ut av selve krisen, og at utsiktene er gode. Sentralbanken hevdet at vi er godt på vei i en normaliseringen av økonomien. Planen er videre å sette opp renten igjen i desember. Norges Bank venter på den ene siden høy lønnsvekst og stigende inflasjon, blant annet fra høyere strømpriser, men samtidig er det klart at høyere bensin- og strømpriser og renteøkninger vil gjøre sine innhugg i lommebøkene som igjen vil svekke detaljhandelen. Amerikanske FED holder renten uendret, det vil si i intervallet 0-0,25%. Den britiske sentralbanken holdt renten uendret på 0,1%.

Koronakrisen ser ut til å være tilbakelagt i de fleste rike land. Det gjenstår det bare å se om den økonomiske oppsvinget etter gjenåpningen sørge for at den gode trenden i kapitalmarkedene fortsetter inni neste høstmåned oktober.

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette