Oktober ble en ny god måned i aksjemarkedet, og 2021 tegner til å bli et veldig bra år for aksjer, både i Norge og internasjonalt.

Oslo Børs steg 2,5%. De fleste børsene ute steg mer, samtidig styrket den norske kronen seg markert, så i samme valuta var Oslo Børs blant de sterkeste børsene. Den globale indeksen var opp 2,1%, mens USAs ledende børsindeks, S&P 500 var opp hele 7%! (i USD).

En sterk norsk krone kommer fordi eksportinntektene til den norske økonomien setter nye rekorder. Vi eksporterte for 130 mrd. NOK i september, dette er 150% over nivået ca.  50 mrd. fra mars 2020, og det er en ny soleklar rekord. Eksportinntektene skyldes naturligvis at naturgassprisene er rekordhøye, eksportverdien for naturgass alene i september var over 50 mrd.! Samtidig var oljeprisen svært høy i norske kroner, noe som også hjelper. Norges Bank har også tatt en lederrolle mht. å sette opp rentene og dette understøtter også den norske kronen.

I tillegg er faktisk inflasjonen i Norge lavere enn ute. Totalt vokser prisene med relativt høye 4%, men oppgang i prisene eks. mat og energi vokser med veldig lave 1,2%. Dette er nesten unikt i global målestokk. I USA vokser kjerneprisene over 4%, og selv tyskerne ser inflasjon mellom 4 og 5%, det høyeste nivået siden 1993! Årsaken til prisveksten er flere: Råvareprisene har økt kraftig. Mange sektorer har mangel på arbeidskraft og vi ser økende lønnsvekst, og i tillegg er det store forstyrrelser i leverandørkjeden, noe som fører til komponentmangel og varemangel. Mange har tidligere ment at denne økningen i inflasjon vil være midlertidig, og deler av den vil nok være det. Men det er viktig å minne om at 20 og 30 år med «globalisering» synes nå å gå i revers, med flere spenninger mellom land, mer proteksjonisme, og større søkelys på at transportkostnader skal speile de miljømessige kostnadene. I tillegg mindre overskudd av arbeidskraft, og mindre arbeidskraftmigrasjon, noe som gjør at det blir mer knapphet på arbeidskraft.

Tilgang på arbeidskraft blir nok en sentral faktor fremover. Det er rekordmange ledige stillinger i Storbritannia, Norge og USA, blant annet. I tillegg er det mange som slutter i jobbene sine, på jakt etter bedre betingelser. Resultatet vil nok være at deler av lønns- og prisveksten biter seg fast.

Og det er ikke sikkert at det er dumt. Mange børsnoterte selskaper har betydelig prisingsmakt, og mange ser at produktprisene som de selger øker. Dette ser vi ikke minst i Norge der vi har mange selskaper som lager råvarer: Lakseoppdrett, aluminium, naturgass, olje og shippingselskaper som frakter de. Høyere prisvekst kombinert med relativt lave renter, kan også hjelpe til med å redusere gjeldsbyrden, som for mange sektorer, land og personer, er ganske tung. Lønnsvekst hjelper også, både på gjeldsbyrde og på en etterspørsel som lenge har vært svak.

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette