Omikron ble store stikkord for november 2021! Det er foreløpig veldig usikkert om korona-mutanten fra Sør-Afrika er både mer smittsom eller farligere enn tidligere mutanter, og også i hvilken grad den responderer på de tilgjengelige vaksinene. De fleste tror den er mer smittsom, men muligens også mindre farlig, og at vaksinene virker – men ikke perfekt – på denne mutanten. I mellomtiden lever vi med usikkerheten – og usikkerheten er det finansmarkedene trives dårligst med. Dermed ble november den andre måneden i år (etter januar) der Oslo Børs falt. Men både i januar og nå i november var nedgangen begrenset til 1%, og børsen er fortsatt opp over 21% hittil i år.

Frykt for en ny bølge med koronavirus har ikke minst gått ut over oljeprisen (og dermed også den norske kronen!). Oljeprisen falt med over 13 USD/fatet i november, og i lys av dette er fallet på Oslo Børs på 1% moderat. Samtidig ser vi at inntjeningsestimatene på Oslo Børs har utviklet seg veldig sterkt. Det kraftigste oljeprisfallet så vi imidlertid de siste dagene i november, så det er ikke sikkert at den gode estimattrenden fortsetter i desember. Den norske kronen er nå igjen over 10 NOK per EUR og over 9 NOK per USD. Kraftig kronefall skapte børsfest internasjonalt: Globale børser, som i lokal valuta stort sett var ned 2-3% i november, steg 3-7% omregnet til NOK.

Inflasjon er en annen faktor som gjorde seg gjeldende i november. Prisveksten både i Europa og i USA er svært sterk, og stiger videre. Både i Tyskland og i USA vokste KPI med over 6% år/år i oktober. At da samtidig ti års statsrenter er negative i Tyskland og 1,5% i USA, er oppsiktsvekkende! At rentemarkedet tar priseksplosjonen såpass med ro, handler nok om at de fleste antar at denne prisveksten er forbigående. Og deler av den vil nok være det. Samtidig tror vi at en post-pandemi verden, med mindre globalisering, mindre handel og større restriksjoner på flyt av varer, tjenester og arbeidstagere mellom land og verdensdeler, kommer til å føre til noe høyere inflasjon. I USA er faktisk strømmen av nye arbeidsledige (jobless claims) på det laveste nivået siden 1969 (da hadde USA 200 mill. innbyggere). En ny kraftig påminnelse om det vi tidligere har sett, at virksomheter etter pandemien vil ha problemer med å rekruttere tilbake den arbeidskraften de viste døren våren 2020.

Råvareprisene er ennå relativt høye, men oljeprisfallet hjelper litt. Den kinesiske boligsektoren vil nok gi motvind på en del råvarepriser, og motvirke den effekten på råvareprisene som det grønne skiftet har. Men vi vil se ulike utslag på forskjellige råvarer. I Norge er strømprisene ekstremt høye, og mange mener de tilsvarer minst et par renteøkninger i inndratt kjøpekraft for konsumentene. Kanskje vil de føre til at Norges Bank skyver på renteøkningen i desember?

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette