Den gode stemningen i aksjemarkedet fortsatte i november, og Oslo Børs var opp nye 4%. Vi har ikke fått det kraftige fallet i inntjeningstallene som mange fryktet inn i høstmørket, og makrotallene er bedre, heller enn verre.

Inflasjonen og renteøkningen bekymrer fortsatt, men her ser vi også bedring: I USA ble inflasjonen i oktober (tallene kom rundt 10. november) markert lavere enn ventet, og årsveksten kom ned, både totalt og eks. mat og energi. I Norge gikk vi dessverre motsatt vei, prisveksten ble høyere enn ventet: Inflasjonen satte en ny rekord, prisene har steget med 7,5% det siste året, og kjerneprisene har vokst med 5,9%. Dette er skyhøyt over Norges Banks målsetning, likevel ser vi ikke at renteforventningene i Norge løper «løpsk». Fortsatt ventes rentetoppen å bli på rundt 3%, og den bør nås i løpet av 3-6 måneder.

Strøm & energipriser, renteoppgang i USA og Covid- situasjonen i Kina

I USA ventes det at FED vil sette opp renten til ca. 5% i løpet av et lite halvår. I dag er rentebåndet fra 3,75-4%. Men FED-sjef Jerome Powell signaliserer at renteøkningene fremover blir mindre, 50 basispunkt mot 75 basispunkt de siste tre gangene. Vi ser også at de lange rentene har kommet betydelig ned etter inflasjonsoverraskelsen, noe som også signaliserer svekket tro på svært høye korte renter.

Strøm- og energiprisene er naturligvis en joker for prisveksten her hjemme. Det mest gledelige som har hendt i høst er vel at både norske vannmagasin og europeisk gasslager har blitt betydelig fullere enn vi fryktet. Det betyr at vi er bedre rustet for vinteren, men vi ser likevel at strømprisene her hjemme, og naturgassprisene i Europa har respondert på kaldere vær. I Norge har vi igjen svært høye strømpriser, også til dels i Midt-Norge og Nord-Norge. Covid-situasjonen i Kina har dessverre utviklet seg til det verre, og Kina har faktisk aldri opplevd det smittetrykket vi så forrige uke. Kineserne er nå lei av den veldig strenge 0-toleransepolitikken og tar til gatene for å demonstrere. Det kommer også oppmykninger i restriksjonene, men Kina trenger nok flere og bedre vaksiner for å kunne åpne opp slik som vi har gjort, til tross for en del smitte også her hjemme. Likevel er det i Kina man venter en betydelig høyere vekst i 2023 enn i 2022, nesten 5% mot ca. 3% i år.

BNP-veksten i Norge i 3. kvartal var bedre enn ventet, og eksportinntektene – selv om de er ned fra august – er fortsatt veldig høye. Norge går med historisk høye overskudd, og oljefondet – til tross for betydelige tap hittil i år – er på «all time high! Samtidig er det mange husholdninger som sliter med høye strømpriser, høye matvarepriser og renteøkninger. Statsbudsjettet ble noe mer stimulerende, med blant annet en ekstra «fattigdomspakke». 

Arbeidsmarkedet er fortsatt svært stramt

…men dette er positivt for norske husholdninger, som kan vente seg kraftig lønnsvekst også neste år. Samtidig er det nok en hovedbekymring for sentralbankene, som gjerne vil ha ned både pris- og lønnsveksten. Fredag 2. desember kom sysselsettingstallene i USA, som viste at den amerikanske økonomien skapte 263 000 arbeidsplasser mot 200k ventet, og at arbeidsledigheten holder seg lav, mens lønnsveksten øker.

Da blir det nok i alle fall et par renteøkninger til…

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette