Aksjemarkedene fortsetter å stige i 2021, og steg også betydelig i mars. Oslo Børs ledet an, mens vekstmarkedene var desidert svakest denne måneden. Bildet er nå snudd siden februar, da vekstmarkedene var best så langt i 2021, mens Oslo Børs var svakest.

Det som driver aksjemarkedet er utsiktene til en svært sterk vekst i verdensøkonomien i 2021. Mange venter at global vekst kan bli over 6% i år, og veksten i USA kan bli så høy som 8%. Det er betydelig med oppdemmet etterspørsel rundt omkring i husholdningene. Mens noen av husholdningene, kanskje 10-20%, er veldig sterkt rammet av pandemien, gjennom permitteringer og nedstengninger, har de fleste husholdningene uendret inntekter. Det er mye mindre å bruke penger på, samtidig som f.eks. boliglånsrenter er kraftig ned.

Amerikanske økonomer estimerer at amerikanske husholdninger har blitt «tvunget» til å spare opp mot 2 000 mrd. USD, på grunn av pandemien. Samtidig har boligprisene, aksje, – og rentemarkedene steget kraftig, slik at formuessituasjonen til husholdningene som gruppe er sterk bedret. Spareraten har økt kraftig i alle vestlige land. Dette skaper dessverre en disharmoni.

I USA mener President Biden at 90% av voksne amerikanere skal ha fått tilbud om vaksine i nærheten av hjemmet sitt allerede innen neste uke. Dette gir signaler om gjenåpning av den amerikanske økonomien. Parallelt kommer Joe Bidens 1900 mrd. USD stimulansepakke inn i økonomien. I april forventes del to av stimulansepakken som vil ha hovedfokus på helse, utdanning og barn. Hovedtyngden av stimulansepakken vil følge i 2. og 3. kvartal

I Storbritannia annonserte statsminister Boris Johnson at han skal på pub’en den 12. april: Da gjenåpnes også serveringssteder i Storbritannia.

Vi ser at rentene stiger, samtidig er sentralbankene over hele verden tilsynelatende veldig interessert i å beholde kontrollen over rentene. Sentralbankene øker sine tilbakekjøp og tilstedeværelsen i gjeldsmarkedene. Mye sannsynlig for å forhindre at de lange rentene stiger mye, og at investorene vender seg mot obligasjonsmarkedet og snur ryggen til aksjemarkedet i denne sårbare fasen for økonomien. De korte rentene vil bli holdt lave, og dermed vil nok realrentene være negative i overskuelig fremtid. Dette vil virke stimulerende for den globale økonomien.

Men hva vil skje når de lange rentene blir såpass høye at de fremstår som mer attraktive enn et høyt priset aksjemarked? Vi tror en 10-års rente i USA vesentlig over 2% vil gi en om-allokering av investorenes penger. Samtidig kan en aksjemarkedskorreksjon være bra for det langsiktige avkastningspotensialet.

Selv om det er betydelig prispress i enkelte sektorer i USA og både forventningene til inflasjon og den faktiske prisveksten stiger, er det fortsatt svært mye ledig kapasitet etter pandemien. Mange teknologiske innovasjoner kan også holde prisveksten nede. Likevel tror vi at bunnen i rentemarkedet er nådd, og at vi på sikt må innstille oss på markert høyere renter.

Hva med etterdønninger?

Pandemien, og en anstrengt geopolitisk situasjon mellom USA og NATO på den ene siden, og Kina og Russland på andre sider, har lært oss verdien av å ha mer kontroll på leverandørkjeden og å være selvforsynt innenfor kritiske produkt. Mindre «globalisering» og mer proteksjonisme står på agendaen hos mange regjeringssjefer.

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette