Både juni og hele 1. halvår 2021 har gitt veldig god avkastning i aksjemarkedet.

Oslo Børs steg moderat i juni, opp en knapp prosent og 15% hittil i år. For i juni i år var det særlig verdensindeksen og det amerikanske markedet som gav god avkastning, opp 6-7% (NOK) i måneden. Verdensindeksen er opp ca. 14% hittil i år. Mye av løftet i USA og for verdensindeksen kommer av at den norske kronen svekket seg kraftig i juni.

Akkurat det er et lite paradoks: Norsk økonomi er like sterk som vi ser internasjonalt, og Norges Bank er den eneste av sentralbankene i OECD-området som har indikert at rentene skal opp allerede i 2021. Banken holder fast på at det kommer en renteøkning i september. Men inflasjonen har vært lav i Norge, og overrasket på nedsiden. I USA så vi at inflasjonstallene for mai også lå over forventningene, og prisveksten i USA har nå vært 5% det siste året, 3,8% eks. mat og energi. Til sammenligning er det i Norge rundt 1,5% (kjerne) og 2,7% (total). Oljeprisen er også sterk, og klatret over 75 USD/fatet i juni. Dette burde også hjelpe på den norske kronen, men likevel er den nå rundt 8,55 mot USD, mot så sterk som 8,2 for et par måneder siden.

«Det norske kroneparadokset» – at valutaen til et av de sterkest finansierte landene skal være såpass svak – fortsetter å overraske oss. Men det er også en fordel for innenlandsk eksportnæring, og for oljefondet, som nå snart er på 12 000 mrd. NOK (!)

Både i Norge og internasjonalt fortsetter den økonomiske gjeninnhentingen, men vi ser at gjenåpningen av samfunnene trues av det såkalte «Delta-viruset», den indiske mutanten, som spres lettere og fort i mange land. Blant de landene som har utsatt eller reversert gjenåpningen er Storbritannia, Israel, Spania, Australia, i tillegg til en rekke fremvoksende økonomier. Vaksinen beskytter mot de verste konsekvensene av viruset, men de gjør deg smittsom og gir deg mildere forkjølelsessymptom.

Likevel ser vi bra vekst. Inflasjonen er en bekymring, og selv om vi ikke har fått tall for juni, ser vi at priskomponenten i den viktige ISM-indeksen i USA er på det høyeste nivået siden 1970-tallet. Råvareprisene fortsetter også å stige, og vi ser i forhold til særlig matvarer at prispresset er sterkt. Samtidig har den verste kø-problematikken ved containerhavner i Kina løst seg, nå flyter denne trafikken bedre enn tidligere. Dette kan avhjelpe flaskehals-problematikk i internasjonal handel. Det er også overraskende at det internasjonale rentemarkedet tar økende inflasjon rolig, og at vi ser at de lange rentene er ned, heller enn opp.

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette