Juli gav moderat avkastning i aksjemarkedet, Oslo Børs var opp 1,2%, mens USA, Europa og verdensindeksen var opp 1,4-2,4%. Markert kronesvekkelse gjorde imidlertid at i NOK steg disse børsene mellom 4,5% og 5%. Unntaket var fremvoksende økonomier, der det at Kina slo kraftig ned på aktiviteten til en del private utdanningsselskaper, skapte sjokkbølger for hele aktivaklassen.

Vekstmarkedsaksjer var ned 6,7% i USD og nesten 4,7% i NOK, og oppgangen hittil i år er med dette nesten radert bort.

Det var et par spesielle utslag i markedene i juli. Kronesvekkelsen er nevnt, den kom uten en tilsvarende svekkelse i oljeprisen. Samtidig, når vi vet at lange renter falt kraftig gjennom juli, den amerikanske «tiåringen» fra 1,7% til 1,2%, er dette effekter som gjerne opptrer sammen, som en del av en «risk off»-bevegelse i markedet: Investorene tar ned risikoen.

Men aksjemarkedene steg altså ganske markert, bortsett fra i EM.

De børsnoterte selskapene som startet rapporteringssesongen for 2. kvartal leverte relativt gode tall, og inntjeningsestimatene har steget videre, for noen markeder kraftig.

Forskjellen på hvordan rente- og valutainvestorer og aksjeinvestorer vurderer situasjonen er litt foruroligende. Vi så at makrotallene svekket seg noe, og at særlig makrotallene i USA ble litt mer moderate, etter at de største gjenåpningseffektene ble tatt ut tidligere i vår. Men samtidig har vi sett sterke tall fra europeisk økonomi, blant annet veksttallene for 2. kvartal, som overrasket positivt i Frankrike og Spania. Gjenåpningseffektene er i dag sterkest i Europa.

Inflasjonen har også vært høyere enn ventet, i USA overrasket prisveksten med å være høyere enn ventet for 3. måned på rad. Konsumentprisene i USA har nå vokst med over 5% det siste året, 4,5% eks. mat og energi. I Europa er prisveksten også på vei opp, mens i Norge er prisveksten – til tross for svakere valuta – svært moderat. Sentralbankene signaliserer imidlertid at de vil være tålmodige, og vente på en normalisering i arbeidsmarkedet, før de reverserer de kvantitative lettelsene, den såkalte nedtrappingen, «tapering». Og selv om det er vanskelig å finne ledig arbeidskraft til mange bransjer, er arbeidsledigheten, og særlig yrkesdeltagelsen, fortsatt svært lav. Et unntak med hensyn til sentralbank-politikk er Norges Bank, som fastholder at de vil sette rentene opp i september. Til glede for aksjonærene våre i Norne Rente…

De største utgiftsøkningene mht. stimulansepakker i forhold til pandemien er også bak oss. Og mindre finansieringsbehov fra myndighetene sammen med uendret appetitt fra sentralbankene, kan forklare deler av rentenedgangen vi så gjennom juli.

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette