Månedskommentar Januar

2020 ble et veldig bra år i Finansmarkedene, og børsene steg også markert fra startblokkene i januar.

2020 ble et veldig bra år i Finansmarkedene, og børsene steg også markert fra startblokkene i januar. Men utover i måneden gikk vi inn i en korreksjonsmodus, der markedene falt moderat tilbake. De fleste aksjemarkedene endte dermed januar +/- 0. Fremvoksende økonomier, derimot steg ca. 5% gjennom måneden, og er videre kraftig opp de første dagene i februar.  

Korreksjonsstemningen i markedene varte imidlertid ikke lenge. Det virker som investorene har tillit til at vi skal komme gjennom dette, at vaksinene skal virke, og at pandemien skal være historie til høsten. I tillegg er pengepolitikken svært stimulerende, og rentene rundt 0 i hele den vestlige verden. Det betyr at alternativet til å være på børs, er få, og heller ikke spesielt attraktive.

Utfordringer med Covid-19 mutasjonen fra Storbritannia. En mutasjon som har resultert i at viruset har blitt mer smittsomt, har ført til ytterligere nedstengninger og restriksjoner inn i det nye året. Storbritannia og USA har vært hardt rammet, men vi ser nå at smittetallene der faller tilbake. Nå er det i Spania tendensen er mest urovekkende. Utrullingen av vaksiner går også litt saktere enn ventet, spesielt i Euroområdet og her i Norge. I USA og Storbritannia går det raskere, også fordi vaksinene ble godkjent fortere. Europeiske myndigheter og det svensk/britiske farmasiselskapet Astra Zeneca har kranglet høylytt om vaksineleveranser, og europeiske myndigheter har anklaget Astra for å prioritere Storbritannia over EU. Samtidig er ikke vaksinen til Astra Zeneca godkjent i alle land i Europa enda.

Noen av grunnene til at fremvoksende økonomier stiger såpass sterkt er fornyet optimisme i India, som ble ganske hardt rammet av COVID-19 pandemien. Børsene her nesten doblet siden mars, og nå er også antallet koronasmittede kraftig ned: Optimismen er tilbake i dette store landet.

Vi må nok leve med restriksjoner og lav økonomisk aktivitet gjennom 1. kvartal. Mest sannsynlig vil de positive effektene av vaksinering først åpenbare seg i 2. kvartal, og om vi får en «normal» sommer, er fortsatt svært usikkert.

Aksjemarkedet

Aksjemarkedet preges av «bobletendenser», og svært høy likviditet. Nye børsnoteringer, spesielt innenfor fornybar-feltet, er svært populære, og disse selskapene trenger bare en intensjonsavtale eller en forretningsplan for å bli verdsatt til mange, mange milliarder. Samtidig er det mange selskaper, gjerne i «gamle» sektorer som råmaterialer, bank & finans, industri, energi og transport, som er svært edruelig priset. Enkelte markeder fremstår også som greit priset i forhold til de ekstremt lave rentene. Dette gjør det litt vanskelig å navigere i aksjemarkedet, og den «irrasjonelle optimismen» som preger mye av markedet – men definitivt ikke hele – kan fortsatt dominere lenge fremover. Men for mer langsiktige investorer anbefaler vi edruelighet og spare- og fondsprodukter med en moderat risikoprofil.

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette