Månedskommentar Februar

Aksjemarkedene har startet veldig bra i 2021.

Oslo Børs har steget til ny «all time high», over 1000 poeng, drevet av håp om normalisering av verdensøkonomien i 2021, vaksiner, etterspørsel etter råvarer, og en kraftigere oppgang av oljeprisen enn vi hadde sett for oss.

Internasjonale markeder er også sterke, til tross for relativt kraftig renteoppgang i lange renter

Den amerikanske tiåringen steg f.eks. over 1,5% i begynnelsen av mars, og det er både forventninger om svært sterk vekst i amerikansk økonomi i 2021, og forventninger om at prisveksten skal bli opp mot 3%, som har drevet rentene opp. Priskomponentene i forskjellige sentimentundersøkelser peker mot generelt stigende prispress. Industri og varekonsum har vokst sterkt også under pandemien, og vi ser at dette – sammen med forstyrrelser i internasjonale forsyningskjeder grunnet pandemien – har ført til knapphet på enkelte innsatsfaktorer, noe som igjen gir et prispress innenfor enkelte produktgrupper.

Samtidig er arbeidsledigheten globalt høy, og det er svært mye ledig kapasitet og store arbeidskraftreserver i alle land. Det kan ta tid å oppnå full sysselsetting, og dette kan gi lavt lønnspress fremover. Men igjen ser vi forskjeller på sektorer: Innenfor helsesektoren f.eks. har det vært en knapphet på arbeidskraft under pandemien, og demografiske endringer – eldrebølgen – gjør at denne knappheten blir permanent. Om noen år kan så mange som 1/3 av oss være sysselsatt i helse- og omsorgsbransjen.

President Bidens stimulansepakke ser ut som den skal gå gjennom begge kamrene i Kongressen, både «Huset» og senatet har godkjent pakken, senatet med noen endringer, slik at den igjen må godkjennes i House of Representatives. Men det kraftige løftet i minstelønnen i USA er foreløpig for kontroversielt til at det kan besluttes. Likevel, denne stimulansepakken kan bidra til en vekst i USA over 5% i år, noe som har gitt oppgang i både aksjer og renter.

Koronapandemien nekter å slippe taket, og dominerer nyhetsbildet like mye som pandemien gjorde for ett år siden. Mutasjon og sen vaksineutrulling gjør at vi nå risikerer en ny bølge i Europa, den 3. eller 4. Samtidig har Storbritannia og USA vaksinert snart 1/3 av befolkningen, og vi ser her at antall dødsfall er kraftig ned. Inn i neste måned vil det løsne med vaksineleveransene også til Europa og Norge, Johnson & Johnsons vaksine kommer blant annet til godkjenning straks. 2. kvartal blir spennende, vi håper og tror at de brede restriksjonene og nedstengningene er over til sommeren. Så blir det spennende å se hvordan rentemarkedet håndterer dette!

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette