Månedskommentar Desember

Aksjemarkedet fortsatte den sterke trenden inn mot sluttspurten av 2020. Både november og desember ble sterke måneder for aksjeinvestorene. Den siste måneden har særlig en ny finanspolitisk pakke i USA og en Brexit-avtale støttet markedet. Samtidig har den påbegynte vaksineringen opprettholdt forventningene mot en normalisering.

BREXIT

Gjennom året steg nordiske aksjer med hele 25%. Aksjer i fremvoksende økonomier, USA og globalt steg med 17-15%, mens norske aksjer kunne vise til en oppgang på 5% etter desember. Europa har blitt hardest rammet av koronapandemien, og vi ser at inntjeningsestimatene her har falt mest til april/mai, og steget minst siden.De europeiske børsene var i snitt ned ca. 8% gjennom 2020, også plaget av usikkerhet rundt «Brexit».

Men akkurat «Brexit» fikk et så lykkelig utkomme som vi kunne forvente, med en avtale som man ble enig om på julaften og som ble signert både i Europa og i Storbritannia inn i nyttårsfeiringen. Denne vil gjelde fra 1. januar i år. Avtalen er fra EUs side foreløpig, da den må ratifiseres i medlemslandene. Men uansett ser det ut som om vi får unngår en «Hard Brexit», og køene på hver side av den engelske kanal har løst seg opp. Bra for Storbritannia, og for hele den europeiske økonomien.

Enighet ble det også – ikke uten betydelig støy fra den utgående presidenten – om stimulansepakken i USA. Dette betyr at hver amerikaner får blant annet 600 USD i en ny engangsoverføring, i tillegg kommer 300 USD i økt arbeidsledighetstrygd for den neste 11 månedene. Trump mente 2000 USD var mer passende, og fikk støtte av demokratene, mens hans egne partifeller stemte imot. I skrivende stund er det spenning knyttet til senatsvalget i Georgia, der det nå faktisk ser ut som om demokratene skal vinne begge representantene, og med dette sikre seg flertall også i Senatet. Bra for Biden og hans administrasjon, som da lettere kan innføre demokratisk politikk. Men det vil nok også lede til skatteøkninger for bedriftene.

I en handlingsmettet desember så vi også at covid-vaksinene fra Pfizer og Moderna, og sist: Astra Zeneca, har blitt godkjent. Først i USA og Storbritannia, deretter i andre europeiske land. Vaksinasjonsprogrammene har startet opp, men det går noe tregere enn ventet. Samtidig stiger smittetallene dramatisk, situasjonen er mest akutt i Storbritannia (der vi har fått en mer smittsom mutasjon), i USA samt i våre nordiske naboland Sverige og Danmark. Her i landet har vi også en smittetopp, men det er i dag grunn til å anerkjenne den innsatsen som har blitt gjort i Norge, av offentlige myndigheter, helsepersonell og befolkning: Vi ligger stort sett best an på de fleste paramater i Europe.

Våre fondsleverandører

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Del dette