Det er virkelig spesielle omstendigheter vi befinner oss i- ikke bare i hverdagen, men også i kapitalmarkedene. Første kvartal har vært det svakeste på amerikanske børser noensinne. Spesielt grunnet en mars-måned preget av historiske svingninger i aksje- og rentemarkedene, samt den norske kronen. Preget av nedstengingen av verden pga koronaviruset, men også starten av en oljepriskrig om markedsandeler mellom Saudi Arabia og Russland.

Verdensindeksen falt bare vel 3% i norske kroner takket være den markante kronesvekkelsen. Oslo Børs raste 15%, mens nordiske aksjer er ned marginalt mindre. Den norske kronen svekket seg i takt med en stadig fallende oljepris. På det svakeste var $1US verdt nesten 11 NOK. Den svake kronen fortsetter å dermed å dempe fallet for norske sparere med globale investeringer. Mot slutten av måneden hentet kronen seg noe inn igjen, og USDNOK står nå i 10,4.

Til tross for en sterk avslutning på måneden endte S&P 500-indeksen med det verste kvartalsvise fallet siden finanskrisen 2008/09. Rallyet den siste uken skyldes Trumps enorme krisepakke på 2200 milliarder dollar, tilsvarende 10% av amerikansk BNP. Vi har også sett en rekke sentralbanker kutte drastisk i styringsrenten for å stimulere økonomisk aktivitet. Mario Draghis offensive ord: «Whatever it takes» brukes nå daglig av ulike sentralbanksjefer verden over.

Om vi har sett bunnen i kapitalmarkedene vil sterkt avhenge av hvorvidt vi snart når en topp i antall smittede av koronaviruset i Europa og USA. De siste dagene har vist minkende smittetall her hjemme, noe som tyder på at restriksjonene fungerer. Kina, som har hatt en utflating på rundt 81 500 smittede, kom med overraskende positive makrotall
i går. Dette gir håp om en V-formet rekyl også i Europa.

Et fat nordsjøolje handles nå for rundt 24-25 dollar. Oljen fikk seg en knekk etter at Russland ikke ble enig med Saudi Arabia vedrørende et produksjonskutt i starten av måneden. Saudi produserer på historisk høye nivåer, noe som vil føre til et stort tilbudsoverskudd gitt at etterspørselen fortsatt strupes av korona. Hvorvidt partene vil finne veien tilbake til forhandlingsbordet i nærstående fremtid er vanskelig å predikere. Men begge parter har milliardoppside på å enes om et normalisert produksjonsnivå, noe som taler for at så vil skje ila våren.

Fooled by randomness?

Investorer og analytikere leter ofte etter historiske mønstre og trender i iveren etter å kunne mene noe fornuftig om fremtiden.

Et velbrukt argument er at historiske krakk på børsene alltid har inntruffet om høsten. Basert på denne sesongmessige observasjonen er det funnet gode forklaringer på hvorfor det er sånn og etablerte sannheter som «sell in May and go away)» har fått grobunn og tiltro.

Men; det er viktig å løfte blikket litt når det stormer som verst.

Holberg

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Skagen

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

ODIN

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av Norsif, Swesif og Nues.

DNB Asset Management

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global Compact, Principles for Responsible Investments, UNEP FI.

Eika Kapitalforvaltning

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Berg

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.