fbpx

IPS lar deg spare til pensjon med skattefordel.

Et nytt spareprodukt som lønner seg for alle som betaler inntektsskatt.

 • Spar 40 000 kr i året

  Du kan spare inntil 40 000 kroner i året, skattefritt.

 • Over 8000 kr i skattefordel

  Du kan trekke fra 8 800 kroner i skatt for skatteåret 2019.
  Du kunne trekke fra 9 200 kroner i skatt for skatteåret 2018.
  Du kunne trekke fra 9 600 kroner i skatt for skatteåret 2017.

 • Langsiktig fordel

  Fyll opp «IPS-kontoen» og la pengene vokse i fond

Fakta om individuell pensjonssparing (IPS)

* Den nye IPS-ordningen trer i kraft 1. november 2017.

* Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40.000 kroner, mot 15.000 kroner i gammel ordning.

* Ny IPS har ikke et tak for samlet sparing i ordningen.

* Pengene er bundet fram til pensjonsalderen og kan tidligst utbetales fra 62 år.

* Utbetaling kan minimum skje over ti år, minst til 80 år.

* Sparetiden er fra minst 18 år til høyst 75 år.

* Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom kunden dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper.

* Pensjonskapitalen i en IPS-avtale kan flyttes til en annen tilbyder.

* Kunden kan avbryte pensjonsspareavtalen og få utstedt et pensjonskapitalbevis.

*Skattefradraget for 2020 vil være 22% av innskutt beløp opp til 40.000kr. Tilsvarende satsen for 2019.

Spørsmål & svar

Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe, men dette er ofte ikke nok. Resten må du sørge for å spare selv. I IPS kan du spare til pensjon og samtidig få redusert skatt for det året du sparer.

Alle som er mellom 18 og 75 år, og som betaler skatt til Norge, kan spare i IPS.

Når produktet er tilgjengelig oppretter du dette på våre nettsider www.norne.no

Ja, sparepengene er låst. Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.

Du får fradrag i alminnelig inntekt det året du sparer med tilsvarende beløp som det du har spart. Gjeldende skattesats for 2019 er 22 prosent.

Du kan spare akkurat så mye eller lite du vil i løpet av et år, men maksimum 40 000 kroner. Sparer du hele kvoten kan du få en skattebesparelse på 9 200 kroner. Sparer du 12 000 kroner vil du tilsvarende kunne redusere skatten med 2 760 kroner (12 000 x 23%).

Nei. Du betaler ingen skatt på avkastning underveis. Verdiene/innestående beløp er dessuten unntatt fra formuesskatt.

Utbetaling fra IPS-ordningen beskattes kun som alminnelig inntekt (for 2018 er denne satsen 23 prosent). Dette til forskjell fra tidligere ordning hvor uttak ble beskattet som pensjonsinntekt (for 2017 er marginalsatsen 43,6 prosent).

Ved død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Hvis du ikke har barn, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Gammel IPS: Ny IPS:
Utbetalingene skattlegges som pensjonsinntekt. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt.
Du kan spare inntil 15 000 kroner i året. Du kan spare inntil 40 000 kroner i året.
Ingen krav til at man kan sette sammen egen portefølje. Mulighet til å sette sammen egen investeringsportefølje.

Når utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt i stedet for pensjonsinntekt vil marginal skattesats reduseres fra 43,6 % til 23 % (gjeldende satser for 2018).

Det vil mest sannsynlig ikke være mulig å flytte midler fra gammel IPS til den nye IPS-ordningen.

Ved innføringen av den nye IPS ordningen vil dagens IPS blir stengt for nye avtaler. Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, det vil si maksbeløp på 15 000 kroner og beskatning som pensjonsgivende inntekt ved uttak.

Ja, vedtaket åpner for at de nye IPS-avtalene skal kunne flyttes fritt på tvers av tilbydere. Det er ikke avklart hvordan dette vil fungere i praksis ennå.

Ja, det kan du. Norne Securities vil også kunne tilby ulike investeringspakker sammensatt av ulike fond. Pakkene vil kunne dekke alle risikoklasser.

IPS-kontoen er merket med IPS

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap