Samarbeidspartner innen offentlig sektor

Norne Securities tilbyr blant annet gjeldsforvaltning (rådgivning, transaksjonsbistand og rapportering), porteføljeforvaltning (bistand til valg av fond), eiendomsfinansiering (optimalisering av eiendomsportefølje) og grønn finansiering (bærekraftig finans). Rådgiverne våre har lang erfaring innen finansiell rådgivning i Norge og internasjonalt. Denne erfaringen i kombinasjon med våre eieres styrke i sine respektive regioner gjør oss spesielt godt posisjonert til å bistå norske kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med finansielle transaksjoner.

Våre tjenester

Vi tilbyr en proaktiv holdning til (fylkes)kommunens gjeldsportefølje, for å minimere netto rentekostnader hensyntatt gjeldende finansreglement. Vi bistår med alt rundt transaksjoner, og tilbyr skreddersydde, månedlige rapporter, som ivaretar alle krav for offentlig sektor. Rådgivningen skjer med henblikk på optimalisering av låneporteføljens sammensetning, innenfor rammene som gjelds- og finansreglementet setter. Dette innebærer å gi vurderinger og råd i forbindelse med fordeling på lånekilder, løpetider, marginbinding, fast/variabel rente, rentesikringsinstrumenter og durasjonstilpasning.
Norne har 14 mrd. under forvaltning gjennom samarbeid med 14 sparebanker, kommuner, stiftelser og legater og samarbeider med alle de større forvaltningsmiljøene i Norge. Det fokuseres på ikke-komplekse produkter og en anbefaling om at kapitalforvaltningen bør være enkel, forklarbar, kostnadseffektiv og med god spredning av risikoen. Utvelgelse av fond vil alltid skje i tråd med finansreglementet, og det vil være en løpende oppfølging og evaluering av porteføljen. Vi har utarbeidet en skreddersydd rapport som er godt egnet for offentlig sektor. Norne kan, med sin forvaltningskapital og innkjøpskunnskap, forvalte likviditet til en lavere pris enn (fylkes)kommunene vil få gjennom selv å velge fond.
Offentlig sektors samlede bygningsmasse er betydelig, samtidig som kommuner og fylkeskommuner ikke driver eiendom som sin hovedvirksomhet. Norne tilbyr gjennom Norne Project Finance tilrettelegging av eiendomsprosjekter. Vi tilbyr en helhetlig gjennomgang av kommunens eiendomsvirksomhet, vårt hovedfokus er på identifisering av eiendomsprosjekter som består av kvalitetseiendommer med god beliggenhet og solide motparter, som kan være attraktive for finansielle investorer. Vi tilrettelegger også utviklingsprosjekter når potensiell oppside vurderes å være tilstrekkelig attraktiv.
Der tradisjonell finans har fokus på finansiell verdsettelse, inkluderer bærekraftig finans både risikoer og muligheter i utvidede analyser som inkluderer ESG (miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse). I tillegg ønsker investorer og eiere å ta et utvidet ansvar gjennom sine investeringer. Norne tilrettelegger grønne obligasjonslån med lavere rente til investeringer som øremerkes miljø- og klimavennlige prosjekter. Innen offentlig sektor kan dette være finansiering for blant annet byggeprosjekter med tydelig klimaprofil, vann- og avløpsinvesteringer eller transportløsninger med minimale eller null utslipp.

Få siste oppdateringer samlet i en rapport

Kontakt avdelingen

Investment Banking Team

Investment Banking DCM / Obligasjoner