Månedskommentar

I august ble det tydelig at vi ville oppleve en «2. bølge» i forhold til COVID-19. En rekke land, blant de også de landene som håndterte 1. bølge best, som Tyskland, Norge og Sør-Korea, så vi en tydelig, ny smittebølge. Landene som enda ikke hadde fått full kontroll over den første bølgen, opplevde at pilene pekte i ytterligere negativ retning.

Men finansmarkedene var relativt umerket av denne utviklingen, børsene steg og renter og kredittpåslag falt. Aksjemarkedene steg 2-5%, lange statsrenter forhold seg stabilt, og kredittpåslagene falt ytterligere. 31.07 var løpende yield for f.eks. DNB Nordic IG og DNB High Yield hhv. 2,3% og 8,24%. I dag er denne yielden 2% og 7,5%, et betydelig yieldfall gjennom en måned. Det er nå få IG fond som gir 2% løpende avkastning eller bedre, og i høyrentemarkedet ser vi at vi nærmer oss normalprising. I mars og april var den løpende yielden i dette markedet gjerne 15%.

Det som forklarer det sterke markedet, er at makrotallene fortsatt er sterke: Håpet om en kraftig V-formet gjeninnhenting i 2. halvår i år lever videre. Vi ser også at inntjeningsestimatene i første rekke for USA og Norge, og i noe mindre grad i fremvoksende økonomier og Europa, styrker seg videre. Aksjemarkedene er fortsatt utfordrende priset, men får vi den kraftige veksten i inntjening til neste år som per i dag ligger i estimatene, er i alle fall mye av verdsettelsen underbygget.

Sentralbankene er også en viktig faktor. De forsyner markedet med likviditet gjennom sine kvantitive lettelser, og det som vi en gang omtalte som «the Greenspan put»: At den legendariske sentralbanksjefen Alan Greenspan ville kutte rentene aggressivt for å komme aksjemarkedet til unnsetning, er i dag mer en «QE-put»: At kvantitative lettelser vil kjøpe verdipapirene av oss, dersom ting drar seg til. Samtidig lener dagens nivå av aksjekurser og kredittpåslag seg veldig på at sentralbankene vil fortsette med sin kraftige tilstedeværelse i markedene.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.