fbpx

Den siste måneden

Norne Aksje steg med 3,8% i desember, og var med det opp hele 17,8% i 2020! Fondet var omtrent 1,5% bedre enn referanseindeksen i 2020.

Veldig hyggelig i fondets første hele leveår.

November ble en veldig god måned i aksjemarkedet, og det var to nordiske fond fra Alfred Berg som bidro mest i vår portefølje: Alfred Berg Nordic Gambak steg 7,8%, mens Alfred Berg Nordic Small Cap ESG steg 10,6%! I tillegg steg Odin Norge 6,5%. Globale fond og fond fra fremvoksende markeder steg noe mindre.

I forhold til utsiktene utover i 2021 ser vi både positive og mer negative faktorer. Det er svært positivt at vi har startet utrullingen av koronavaksiner i stor skala! Det vil imidlertid ta tid før vaksinasjonen begynner å monne ift. flokkimmunitet. Prisingen i aksjemarkedet gir ikke betydelig rom for skuffelser, mht. vekst og mht. inntjening i 2021. Samtidig er både finanspolitiske og pengepolitiske stimulanser på plass, og ingen planlegger f.eks. for renteøkninger i 2021.

Samtidig ser vi en betydelig «dualitet» i aksjemarkedet. Vi vet at miljøaksjene, «grønne» aksjer, hadde et svært bra år i 2020. På Oslo Børs steg de med ca. 80% i snitt! Disse aksjene er gjennomgående svært dyre, og mye av markedet minner om tidligere tiders «bobler».

Samtidig er store deler av den mer tradisjonelle børsen gunstig priset, med betydelig dividender og god underliggende løpende inntjening. Mange av driverne for de grønne vekstaksjene er imidlertid intakte også i 2021: Svært lave renter, behov for et grønt skifte, og rikelig med likviditet. Vi tror på en mindre forskjeller i avkastning i 2021.

Fondets utvikling

Strategiske fondsvekter

Våre fondsleverandører

Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.