Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger. Norne Securities har ansvaret for behandlingen av personopplysninger og vi innhenter opplysninger fra deg direkte, via cookies, lydopptak fra telefon og fra tredjeparter (for eksempel offentlige tilgjengelige kilder, registre, sanksjonslister, agenter og distributører mv.). Det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Hjemmel for behandlingen

For å kunne bruke personopplysninger må Norne ha et behandlingsgrunnlag. Dette kan være:
  • At opplysningene er nødvendige for å kunne oppfylle avtale med deg
  • Rettslige forpliktelser. Norne er for eksempel lovmessig forpliktet til å rapportere til skattemyndigheter, politimyndigheter og tilsynsmyndigheter. I tillegg kommer andre forpliktelser knyttet til tjeneste- eller produktspesifikk lovgivning, for eksempel verdipapirer, fond og pantesikkerhet.
  • Berettiget interesse. Norne kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten
  • Samtykke. Dersom det ikke foreligger annet hjemmelsgrunnlag for behandlingen av personopplysningene vil Norne baser seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde.

Hvordan bruker vi personopplysninger?

For å oppfylle forpliktelser vi som verdipapirforetak har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.Norne vil ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Norne vil også registrere opplysninger om personer som banken har avslått å inngå avtale med. Dette for å kunne underrette om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet.

Kundeoppfølging og markedsføring Norne gir deg som kunde informasjon om produkter og tjenester.

Klassifisering og risikovurdering av kunder I forbindelse med ytelse av konsesjonsbelagte tjenester vil Norne bruke personopplysninger om kunden til å gjennomføre blant annet hensiktsmessighets- og egnethetsvurderinger. Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester Ved bruk av Nornes elektroniske tjenester, kan Norne registrere brukeradferd og brukermiljø samt avvik fra dette, identifisere den datamaskinen eller mobile enheten du bruker til å utføre banktjenesten, datamaskinens/enhetens tilstand o.l. Norne bruker denne informasjonen til å kontrollere at det er rett person som benytter den aktuelle tjenesten. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger Norne behandler personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre finansinstitusjoner,banker, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Banken vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Banken er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Norne vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr/gir adgang til eller du har samtykket til.

Hvem deler vi informasjon med?

I noen tilfeller kan vi dele personopplysningene dine med andre, for eksempel myndigheter, leverandører, betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere. Før vi deler slike opplysninger, vil vi alltid sørge for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i finans- og verdipapirsektoren. Når vi leverer tjenester og produkter, kan det i enkelte tilfeller bety at vi må utlevere informasjon om deg. Hvis du for eksempel har bedt oss om å overføre penger eller verdipapirer, må vi utlevere visse opplysninger for å kunne utføre overføringen. Dersom Norne setter ut oppgaver som innebærer at en leverandør skal behandle personopplysninger på vegne av Norne – og ikke til eget formål – vil leverandøren normalt være en databehandler. I slike tilfeller er det nødvendig med en databehandleravtale mellom Norne og leverandør. Dette gjelder uavhengig av om Norne bruker databehandlere i Norge eller i andre land innen EØS-området. Norne bruker databehandlere (for eksempel leverandør av IT-tjenester) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på sine vegne. I slike tilfeller vil Norne inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Cookies

Når du besøker et av Norne sine nettsteder (eksempelvis www.norne.no, handel.norne.no eller spare.norne.no) registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en «Cookie». En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør er å lagre opplysninger om innstilliger du har valgt og identifiserer hvem du er Dette avsnittet har som formål å forklare hvordan vi samler data om brukerne på nettsidene våre, hva vi bruker eller kan bruke denne informasjonen til, samt forklare hva du kan gjøre for å kontrollere bruk av denne informasjonen. Hvilken informasjon registreres om deg som bruker:
  • Når du besøker Norne på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker
  • Din IP adresse
  • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller
  • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem. Vi samler og lagrer opplysninger om deg som bruker ved hjelp av cookies/informasjonskapsler og i noen tilfeller din IP-adresse. All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet. Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål: Analytiske formål Vi bruker Google Analytics på enkelte sider, og for dette oversendes det opplysninger om deg til Google. Disse verdiene er anonyme og inneholder ingen informasjon som kan spores tilbake til deg, og IP-adresser anonymiseres. Informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: utma, utmb, utmc, utmt, _utmz

    For handelsportalen spare.norne.no bruker vi følgende cookies:
Navn Type Beskrivelse
resetAccount
Sesjon
Settes, men ikke bruk. Brukes evt. for å nullstille valgt ProBroker-konto ved pålogging
omstoken
Sesjon
innlogging
selectedAccount
Sesjon
Huske valgt ProBroker-konto over en reload
cart:
1 år
Handlekurven (med fond)
distributionChartExpanded
1 år
Husker om ROI-charten på forsiden er ekspandert
overviewChartExpanded
1 år
Husker om beholdningscharten på forsiden er ekspandert
streamingEnabled
Sesjon
Definerer om straming skal være aktivert
Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av nettsteder du besøker. Du kan likevel endre på dette ved å gjøre endringer i innstillinger i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.

Lydopptak

Norne er pålagt å gjøre opptak av telefonsamtalen når du som kunde får råd om sparing eller plassering. Norne gjør opptak av alle samtaler. Opptakene benyttes som dokumentasjon på våre investeringstjenester, ordredokumentasjon, ved tvister med kunder og i forbindelse med interne kontroller. Opptak kan også bli utlevert til offentlig myndighet eller andre i henhold til lov. For eksempel i forbindelse med stedlige tilsyn fra Finanstilsynet eller til politiet ved mistanke om kriminelle forhold. Opptak lagres i minimum 5 år og blir slettet når det ikke lenger er nødvendig å lagre det. Kunder kan be om innsyn i dokumentasjon av investeringstjenester og be om avspilling av lydopptak. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Rett til innsyn

Som kunde i Norne har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. Du kan kontakte oss på kundeservice@norne.no eller compliance@norne.no. Dersom du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. Ta kontakt med oss på kundeservice@norne.no. Oppfølging av dine avtaler som vi er pliktig til vil fortsatt skje, selv om du har reservert deg mot markedsføring.

Sletting

Når du ikke lenger har avtaler med oss vil vi avslutte ditt kundeforhold. Avsluttede kundeforhold slettes fra systemene våre når likningslovens krav til rapportering opphører etter ti år. Lydopptak slettes likevel i henhold til regler som nevnt over. Et avsluttet kundeforhold slettes ikke dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår. Dersom opplysningene vi har om deg utelukkende er innhentet på grunnlag av ditt samtykke vil opplysningene slettes dersom samtykket trekkes tilbake.

Retting

Hvis opplysningene om deg er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet med de begrensninger som følger av lovgivningen.