Compliance & juridisk

Compliancefunksjonen hos Norne Securities er en uavhengig kontrollfunksjon ansvarlig for å overvåke regeletterlevelse i Nornes konsesjonspliktige virksomhet.

Norne Securities AS er et registrert norsk foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Foretakets organisasjonsnummer er 992 881 828. Foretaket har også tilknyttede agenter.

For å se konsesjoner som innehas av Norne Securities AS og oversikt over tilknyttede agenter, se Finanstilsynets sider.

Finanstilsynets virksomhetsregister

 

Norne Securities AS er medlem av Oslo Børs, som er markedsplass for handel med innenlandske verdipapirer.

→ Oslo Børs

All handel med finansielle instrumenter innebærer økonomisk risiko. Under følger linker til dokumenter som beskriver risikoen forbundet med ulike finansielle instrumenter.

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til fondsobligasjoner

 

Norne Securities er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet.

Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.I hvilken grad kunden er beskyttet avhenger av kundeklassifiseringen. I lenken under følger en redegjørelse for hovedtrekkene ved investorbeskyttelsen for hver kundeklassifisering. Redegjørelsen er ikke uttømmende.
 

Kundeklassifisering

Alle kundeklager må rettes skriftlig og oversendes per e-post til compliance@norne.no eller ordinær post:

Norne Securities AS
Postboks 7801
5020 Bergen

Du finner våre interne klageinstrukser her

Opplysningsplikt om ansattes egen beholdning, jf. Verdipapirforskriften § 3-10 (2) og § 3-11 (1) lit. a og b. Informasjon om beholdning av noterte finansielle instrumenter som de ansatte i Norne Securities AS eier oppgis på forespørsel.

Personvern - du bestemmer

Norne registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg som kunde.

 

Som kunde har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler, og hvordan vi behandler dem.

I tillegg ønsker vi å bruke personopplysninger til å gi deg den beste mulige kundeopplevelsen, ved å tilpasse våre tilbud, produkter og råd til akkurat dine behov.