Picture of Johannes Ørn Thorsteinsson, Compliance

Johannes Ørn Thorsteinsson, Compliance

Del innlegg

Fristen for å levere skattemeldingen nærmer seg – hva må du være oppmerksom på?

Et sikkert vårtegn er at skattemeldingen kommer. Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april for personkunder og 31. mai for næringsdrivende. Norne rapporterer tall direkte til skatteetaten og du vil finne informasjonen ferdig utfylt i skattemeldingen. Det er likevel et personlig ansvar å dobbeltsjekke informasjonen som er oppgitt i skattemeldingen før den sendes inn. Vi understreker derfor at alle må kontrollere opplysningene som er rapportert inn.

Rabatt:

Det gis verdsettelsesrabatt på verdi av aksjer. I 2023 var denne rabatten 20 %. På rentefond gis det ingen verdsettelsesrabatt. Dersom du eier et fond som er investert i både aksjer og rentepapirer vil det gis verdsettelsesrabatt på 20 % på den faktiske aksjeandelen og ingen rabatt på den faktiske renteandelen.

Gevinst/fradrag:

Dersom du handler på ordinær aksje- og fondshandelskonto, har du i blitt skattlagt løpende i 2023. Du betaler havner da i skatteposisjon for hver realisasjon av fond eller aksjer du utfører. Skatt på gevinst av aksjer er i utgangspunktet 22 %. Imidlertid oppjusteres gevinsten med en faktor på 1,72, slik at effektiv skattesats er 37,84 %. Ved tap av aksjer er fradragssatsen også 37,84 %. Merk at det ved salg av aksjer og verdipapirer opereres etter FIFO-prinsippet (First In – First Out). Dette betyr at det er de den delen av beholdningen du har hatt lengst som selges først og skattlegges deretter.


Aksjesparekonto:

Aksjesparekonto (ASK) har blitt et populært tilbud etter introduksjonen i 2017. Bruker du ASK vil du ikke havne i skatteposisjon før penger tas ut av kontoen. Før du havner i skatteposisjon kan du i tillegg ta ut en sum tilsvarende kontantbeløpet skutt inn på kontoen.

Merk at ASK skattes på kontonivå. Det betyr at du ikke skatter eller får fradrag for gevinst eller tap på en enkelt aksje eller et enkelt fond. Det er gevinst eller tap på kontoen som helhet som skattlegges. For å realisere tap på ASK må alle posisjoner realiseres og kontoen tømmes.

Utgifter:

Kostnader du har i forbindelse med kjøp av aksjer legges til aksjens inngangsverdi. Ved realisering kommer kommer til fradrag i skattepliktig gevinst eller øker fradragsberettiget tap. Kurtasje er allerede hensyntatt ved salg og skal dermed ikke føres inn på skattemeldingen. Det samme er forvaltningskostnader og vekslingsavgifter ved fondshandel.

Dersom du handler fond på ordinær aksje- og fondshandelskonto, må du selv oppgi depothonoraet i skattemeldingen. Ved handel på ASK vil depothonorar dekkes ved salg av fondsandeler. Dette reduserer verdi på fondsbeholdningen, men påvirker ikke ditt skattefrie uttak. Dette kan ikke føres opp på skattemeldingen.


Legg igjen en kommentar

Del innlegg