Del innlegg

En gyllen regel – alle må bidra

De aller fleste nordmenn er flinke til å kildesortere søppel. Vi spiser mindre kjøtt, velger miljøvennlige transportalternativer som sykler og flyr mindre. Men er dette egentlig nok?

Mange tror at bærekraft bare handler om klima. Det er feil. Bærekraft handler like mye om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene til framtidige generasjoner.  I 2015 ble FNs bærekrafts mål vedtatt og er i dag en felles arbeidsplan for hele verden. Målet med denne arbeidsplanen er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  Bærekraftig utvikling har tre deler: klima & miljø, økonomisk og sosialt. Alle delene henger tett sammen og må balansere i forhold til hverandre.

Når vi snakker om klima og miljø-dimensjonen av bærekraftig utvikling, handler det om å ta vare på naturen og klimaet. Vi mennesker er helt avhengige av naturen, og måten vi bruker naturens ressurser på i dag har store konsekvenser for både kloden og oss mennesker. For å kunne bidra å tenke mer bærekraftig rundt klima & miljø kan vi blant annet:

Produsere mer av den gode energien, vann, vind og solkraft

Minske avfall

Tenke miljøvennlig transport

Bærekraftig jordbruk

Tjene penger for enhver pris?

Vi blir flere mennesker på jorda og den gjennomsnittlige verdensborger blir rikere. Ifølge FNs siste prognoser kommer vi til å være 9,6 milliarder mennesker i 2050. Og ettersom vi allerede i dag bruker mer ressurser enn det verden skaper, sier det seg selv at overforbruket bare vil øke med befolkningsveksten – og få mer alvorlige følger. Hvordan vi bruker de tilgjengelige ressursene er helt sentralt for langsiktig økonomisk bærekraft.

Den økonomiske dimensjonen innebærer økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, ansvarlig produksjon, forbruk og å redusere ulikheter.  En bærekraftig økonomi er rettferdig og varig, slik at alle har råd til å dekke sine behov nå og i fremtiden. Det vil si at vi alle må ha en ambisjon om å redusere vårt klimafotavtrykk. Eksempelvis stilles det rettslig krav til børsnoterte selskaper om å rapportere på bærekraft. Også de små og mellomstore bedriftene må ha fokus på ansvarlig produksjon for å tilfredsstille dagens krav. Alt fra hvilke materialer de bruker, hvordan de utnytter materialene best mulig, og hvordan de håndterer avfall, til energibruk, utslipp. Små bedrifter risikerer å tape kontrakter og miste kunder hvis de ikke kan vise at de driver bærekraftig. 

Menneskets rettigheter

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier dermed noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de lever i.

Bærekraft handler om så mye mer enn klima og miljø. Alle kan ikke gjøre alt, men om hver enkelt av oss velger ut noen bærekraftige fokusområder vil dette bidra til en forskjell. Bærekraft er ingen hype, men en gyllen regel om å sikre at alle har det godt, og at vi er bevisste i de små og store beslutningene vi tar hver dag.

Les også

ER DET SÅ ENKELT Å TA GRØNNE VALG?

Legg igjen en kommentar

Del innlegg