Enklere å velge bærekraftig

Lurer du på hvordan pengene dine blir investert? For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. Vi har derfor gjort det enklere for våre kunder å ta grønnere valg gjennom merking av våre fond.
I Nornes fondsportal er fondene rangert  slik at du kan vurdere investeringer etter hvordan de møter bærekraftsutfordringene i samfunnet.

ESG er en forkortelse for Environmental, Social og Governance. På norsk kan man oversette det til miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold.

SFDR er en forkortelse for Sustainable Finance Disclosure Regulation, og er en EU-regulering som krever at fondsforvaltere gir informasjon om ESG-risikoen og den negative effekten av investeringene deres har på samfunnet og planeten. Hensikten er å unngå grønnvasking ved å klassifisere fondene som artikkel 6, 8 eller 9.

Klassifiseringen rangerer ikke produkter på hvor gode de er på bærekraft. Klassifiseringen skal gjøre det enklere å skille mellom;

  • Artikkel 9 fond: Hensyntar bærekraft gjennom konkrete målsetninger. 
  • Artikkel 8 fond: Hensyntar bærekraft gjennom fondets egenskaper: fremme miljømessige eller sosiale egenskaper. 
  • Artikkel 6 fond: Fremmer ikke miljømessige eller sosiale egenskaper.

 

  • Artikkel 6 i SFDR beskriver plikten til å rapportere om hvordan ESG-faktorer er integrert i investeringsprosessen. Dette inkluderer informasjon om investeringsstrategier, metoder for å vurdere og integrere ESG-faktorer, og en beskrivelse av de mest signifikante ESG-relaterte påvirkningene av investeringene.
  • Artikkel 8 i SFDR omhandler plikten til å rapportere om produkter som hevder å ha en sosial eller miljømessig målsetting. Finansielle virksomheter skal beskrive hvordan de sikrer at produktets investeringsstrategi er i tråd med målsettingen, samt gi en beskrivelse av hvordan produktet bidrar til å nå de sosiale eller miljømessige målene.
  • Artikkel 9 i SFDR omhandler plikten til å rapportere om produkter som henvender seg til et bredere publikum og som har et sosialt eller miljømessig formål. Finansielle virksomheter skal beskrive produktets sosiale eller miljømessige formål og hvordan dette formål integreres i investeringsstrategien, samt gi en beskrivelse av de mest signifikante ESG-relaterte påvirkninger fra investeringene.

 

Kunder som ønsker en bærekraftige profil på sine spareprodukter bør primært vurdere produkter som er klassifisert som artikkel 8 eller 9, men det er viktig å presisere at klassifiseringen i seg selv ikke rangerer produkter på hvor gode de er på bærekraft. Ulike produkter vil ha ulike tilnærminger til integrasjon av bærekraft. Målet er like fullt at med strengere krav til dokumentasjon på hvordan dette hensyntas og påvirker det enkelte produkt, vil kunder ha et bedre grunnlag for å vurdere hvordan ulike produkter er i tråd med egne ønsker og forventninger til en bærekraftig forvaltning.

SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles Offentliggjøringsforordningen. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert.

SFDR bidrar til transparens og åpenhet rundt finansielle produkter, slik at sluttinvestor kan få en bedre forståelse for hvordan bærekraft er hensyntatt og integrert.

I Nornes fondsportalen er fondene kategorisert med 1 til 5 globuser. Globusene representerer fondets ESG risiko, og er ment å skulle gi en troverdig og objektiv måte å evaluere hvordan din sparing møter bærekrafts-utfordringer i samfunnet. Ratingen på selskapsnivå er utført av Sustainalytics.

  • 5 globuser gis til fond som er blant de beste 10% i sin fondskategori som definert av Morningstar.
  • 1 globus er de 10% svakeste.

Rangeringen baserer seg på siste 12 mnd med forvaltning i fondet, der siste periodene vektes høyest.

Ettersom kategoriseringen er basert på sammenligninger mellom relativt like fond, ligger det en ytterligere beskrankning på at fond innenfor kategorier med generelt høy ESG risiko (eksempelvis innen ikke-fornybar energi) ikke kan få mer enn 3 globuser.
Med andre ord vil et 3 globus-fond innen energi være best i klassen.

En del fond har ikke kategorisering- dette skyldes at en for lav andel av underliggende selskaper (<67%) per nå ikke er kategorisert.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.