Bærekraft

Norne ønsker å være en positiv bidragsyter i samfunnet, både gjennom påvirkning av mennesker og på miljø. Vi legger til rette for at samarbeidspartnere og kunder lettere kan gjøre samfunnsansvarlige investeringer og gode økonomiske valg.

Initiativ vi støtter

Vi støtter følgende initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar.

  • UN Climate Change
  • Miljøtårnsertifisering
  • Klimaregnskap
  • Grønnvaskingsplakaten

Gjennom året gjennomførte alle ansatte i Norne Securities i kundeposisjon UN Climate Change Learning Partnership`s e-læringsprogram for bærekraftig finans.

→ Course: Introduction to Sustainable Finance (unccelearn.org)

Norne Securities påbegynte også sertifiseringen som Miljøfyrtårn og forventer å være sertifisert ultimo februar 2021. 

→ Sertifiseringskriterier | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Norne Securities førte for første gang klimaregnskap for et fullt regnskapsår, og vil ila 2021 være klimanøytral

→ Nornes Klimadata

Norne Securities signerte i januar 2021 Grønnvaskingsplakaten, et initiativ for å motvirke «grønnvasking» som et markedsføringsgrep.

→ Grønnvaskingsplakaten (gronnvasking.no)

Bærekraftsrapport

Årsmelding 2020

Våre rolle

Fondene vi tilbyr forvaltes av eksterne fondsforvaltere som er underlagt streng lovgivning for å beskytte kundene og deres fondsandeler. Utover dette sikrer vi at våre fondsleverandører har gode retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

  • Holberg
  • SKAGEN
  • DNB Asset Management
  • ODIN
  • Eika Kapitalforvaltning
  • Alfred Berg
Holberg har et langsiktig perspektiv på sine investeringer og leter etter veldrevne og bærekraftige selskaper. I praksis er dette selskaper som er tydelig på å etterleve fastsatte mål knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). Holberg har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og er medlem av NORSIF (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).

Når Skagens fond velger selskaper vurderer porteføljeforvalterne hvordan selskapet miljø-, og sosiale faktorer samt selskapsstyringsaspekter – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) før det tas beslutning om investering. Skagen har sluttet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond  som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. DNB gjennomfører screeningen basert på informasjon mottatt fra konserneksterne informasjonsleverandører som har blitt utvalgt etter en grundig prosess hvor krav til profesjonalitet og seriøsitet har vært avgjørende ved utvelgelsen.

I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som blant annet UN Global CompactPrinciples for Responsible InvestmentsUNEP FI.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene Odin investerer i har en bærekraftig forretningsmodell og drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold – ESG Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring).

ODIN deltar i ulike forum knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer for kunnskapsutveksling, og er blant annet medlem av NorsifSwesif og Nues.

Eika Kapitalforvaltning har valgt å ikke investere i selskaper som Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har ført opp på sin liste med utelukkende selskaper. Eika Kapitalforvaltning gjennomføre en screening som sikrer at brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø fanges opp.

Alfred Bergs etiske investeringsprofil er tuftet på kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige profil, i tråd med FNs krav. I tillegg legger Alfred Berg til grunn kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, der selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor alkohol, tobakk, kontroversielle våpen eller pornografi er utelukket. Alfred Berg samarbeider med screeningselskap i London, MSCI ESG Research, som henter og analyserer informasjon om selskapene med bakgrunn i de etiske kriteriene.