OPPRETT AKSJESPAREKONTO

SKJEMA FOR MANUELL OPPRETTELSE ASK

Spørsmål og svar aksjesparekonto

Hva er en aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en skattemessig håndtering av aksjefond og aksjer som gir privatpersoner mulighet til å forskyve beskatning frem i tid. Inskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning.

Aksjesparekonto har vært tilgjengelig siden 01.09.2017

Hva kan inngå i kontoen?

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Kan jeg flytte en Aksjesparekonto til eller fra Norne?

Det er det lagt opp til at du enkelt skal kunne flytte aksjesparekonto mellom tilbyderne av aksjesparekonti.

Koster det noe å opprette Aksjesparekonto?

Nei. Velger du å flytte nåværende aksjer og fond innenfor fredningsperioden (denne varer ut 2019) er dette gebyrfritt.

Hvordan starter jeg å bruke ASK konto?

Før du tar ASK konto i bruk, må du innbetale klientmidler til vår klientkonto 3624.27.98605 hvis du skal kjøpe nye aksjer. Merk din innbetaling med «Kundenummer – Innskudd ASK».

Jeg sparer i fond fra før – bør jeg flytte beholdningen over til en aksjesparekonto?

Nei — dersom du har urealisert tap i beholdningen din. Du får ikke fradrag for tap i 2018, og bør derfor vente med å flytte beholdningen til 2019.

Ja — dersom du har gevinst på beholdning din. I en overgangsperiode som varer ut 2019 kan  du flytte alle aksje- og aksjefondsbeholdninger med urealiserte gevinster over i aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt.

Kan jeg ha kontanter på Aksjesparekontoen?

Etter åpning av aksjesparekonto kan du sette inn kontanter. Disse kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer eller i aksjefond, og ved salg vil gevinst og tap belastes kontoen direkte uten at du skattlegges. Kontantinnskudd på konto som ikke investeres vil ikke bli rentebærende.

Hva er en overgangsperiode?

Ved introduksjon av Aksjesparekonto (ASK) vedtok myndighetene at man gjennom en overgangsregel skulle lette overgangen til den nye ordningen, ved at alle som eier aksjer og aksjefond kan flytte sin eksisterende beholdning til en ASK-konto uten å måtte realisere gevinst. Dette er svært gunstig for alle som har opparbeidet seg god avkastning på sin portefølje over tid. Overgangsregelen gjaldt ut 2019, og muligheten for konvertering av eksisterende fond eller aksjer uten realisasjon er nå forbi.

Når må jeg skatte?

Når du overfører aksjer/andeler til eller fra aksjesparekontoen anses det som realisasjon og utløser skatt eller fradrag. Unntaket er en overgangsperiode som varer ut 2019, hvor du kan overføre aksjer og fond til aksjesparekontoen uten beskatning. Gevinst og tap beregnes med utgangspunkt i markedsverdien på overføringstidspunktet. Eventuelt utbytte på investeringene dine vil bli skattlagt løpende.

 For eksempel:

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 120 000 kroner. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning. Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn.

Hvordan beregnes skattesatsen på Aksjesparekontoen?

Skattesats lik alminnelig inntekt 24 % – oppjustert med en faktor på 1,24
For 2017 er skatten altså  29,76 %

 For eksempel:

Et uttak på 100 kroner (etter skjerming) oppjusteres 1,24 = 124 kroner. Dette beskattes deretter med 24 %. Reell skattebelastning blir dermed 29,76 % (tallene gjelder for 2017).

Formuebeskatning

For 2017 vil formuesbeskatning av aksjer og aksjeandelen i fond ha en verdsettelsesrabatt på 10 %. Dette betyr at bare 90 % av innestående i aksjer/aksjedelen i aksjefond ligger til grunn for formuesbeskatning. Formueskatten er 0,7 % av formue over kr. 1.480.000.

Utbytte

Dersom aksjer står på en aksjesparekonto, blir utbytte overført til aksjesparekonto og vil ikke gå til bankkonto automatisk.

Når blir pengene utbetalt ved salg av fondsandeler?

Oppgjørsdager (antall dager fra en ordre er registrert av kunde, til oppgjøret krediteres konto) for en fondshandel varierer fra forvalter til forvalter, og kan variere fra 2-7 dager. Grunnen til at noen forvaltere har så lang oppgjørstid er at forvalterne er hjemmehørende i utlandet, og at ulike tidssoner og oppgjørstid mot forvalterne forsinker prosessen

Når blir pengene utbetalt ved salg av aksjer?

Aksjeoppgjøret vil skje 2 handledager etter at en handel er gjennomført, og det er først da at pengene for salget vil bli bokført mot aksjesparekonto. For å få pengene til bankkonto, må du be om et uttak fra ASK konto. Det kan gjøres ved å gå til Min profil –> Utbetaling i handelsløsningen. Det blir utbetalt ila 1- 2 virkedager.

Kan en overføre fondsandeler fra IPS til Aksjesparekonto?

IPS kan ikke flyttes til Aksjesparekonto.

Vil det bli utløst skatt ved flytting mellom aksjesparekontoer på et senere tidspunkt?

Flytter du aksjesparekontoen fra en tilbyder til en annen tilbyder vil det ikke utløses skatt.

Kan man bruke ASK som en sparekonto?

Ja, intensjonen med ASK er at du skal kunne spare langsiktig i aksjer og aksjefond. Du kan ta ut innskuddene dine fra ASK når du måtte ønske, uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du blir skattlagt. Men det er ingen begrensninger i seg selv på å ta ut midler fra kontoen. Vær oppmerksom på at etter loven opptjenes det ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen.

Jeg har et par aksjer som jeg bare tar ut det jeg får i utbytte hvert kvartal. Vil det fungere fint med ASK?

Ja, du kan ta ut utbyttemidler akkurat som du ønsker.

Kan man når som helst si opp sin Aksjesparekonto?

Ja, du kan når som helst si opp kontoen. I så fall vil dette bli regnet som realisasjon.

Kan aksjer med latent tap legges inn i ASK og få tapet motregnet aksjer med latent gevinst, for så å trekke ut totalen av opprinnelig investert kapital?

Ja det kan du gjøre. Det er total kostpris på alle aksjer du overfører til ASK som du kan ta ut skattefritt.

Gjelder aksjesparekontoen også for unoterte aksjer, og aksjer på oslo axess og merkur market?

Nei ordningen gjelder ikke for unoterte aksjer, ei heller de som er registrert på Merkur Market. Aksjer på Oslo Axess kan overføres til ASK.

Er det slik at jeg må først selge (løse ut) de aksjene en har på VPS konto i dag, for så å kjøpe (tilsvarende) aksjer tilbake via aksjeparekonto?

Du trenger ikke å løse ut aksjene for å overføre til Aksjesparekonto. Det er helt riktig at du bare flytter aksjene, så sant du ikke har aksjer du ønsker å realisere.

Dersom man har flere kjøp til forskjellig kjøpspris for samme aksje. Noen ligger med tap mens andre ligger med gevinst. Hvordan kan dette løses dersom man ønsker tapsfradrag og samtid ønsker å flytte til ASK?

Aksjene blir flyttet til din aksjesparekonto etter FIFU prinsippet, Dvs at de du først kjøpte flyttes først. Dersom du kun flytter 50% av aksjene dine i et selskap blir de inngangsverdiene/kostpris du hadde på de første kjøpene flyttet til ASK.

Må man føre over alle aksjene en har, eller kan en selv velge hvilke som skal over føres til den nye aksjesparekontoen? Jeg ville helst føre over de som har gevinst . Mens de med tap forblir på den kontoen de er.

Du velger helt selv hvilke aksjer og fond du ønsker å flytte.

Gitt at man har flere aksjesparekontoer - Vil flytting av aksjer fra en konto til en annen utløse skatt ?

Det er ikke tillatt å gjøre delvis flytting av beholdninger mellom aksjesparekontoer. Man kan kun flytte hele aksjesparekontoen til en annen aksjesparekonto uten å utløse beskatning.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på kundeservice@norne.no